Sökning: "huma"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet huma.

  1. 1. Characterisation of the nicotinamide nucleotide transhydrogenase gene in mammals

    Författare :Eva Lagberg Arkblad; Chalmers University of Technology; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; rat; cDNA; huma; proton-pumpung; chromosomal localisation; mouse; gene structure; nicotinamide nucleotide transhydrogenase;

    Sammanfattning : .... LÄS MER