Sökning: "historical individual"

Visar resultat 1 - 5 av 327 avhandlingar innehållade orden historical individual.

 1. 1. Sökandet efter en tidsanda : i spåren efter Absalon

  Författare :Kristina Josefson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Medeltidens historia; Medieval history; Sources; Tradition; Biography; Absalon; Individual; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling har jag velat pröva möjligheten att teckna en bild av en enskild medeltida person och spåra hans egen tanke- och handlingsvärld genom de källor, som han lämnat efter sig. Källorna är både skriftliga och materiella (klosterkyrkan i Sorø, borgen Havn, historieskrivningen Gesta Danorum, runstenen och kyrkan i Norra Åsum och Absalons testamente). LÄS MER

 2. 2. Hur begriplig är historien? Elevers möjligheter och svårigheter i historieundervisningen i skolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Anna-Carin Stymne; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History education; Teaching and learning in history; historical thinking; historical understanding; historical explanation; historical concept; conceptual understanding; SFL; Historiedidaktik; Historisk förklaring; Historiskt tänkande; begreppsförståelse; undervisning och inlärning; historiska begrepp; historia; History;

  Sammanfattning : The thesis focuses on how students learn history in the classroom, more precisely on their possibilities and difficulties in developing competence in the school subject of history. There is a particular emphasis on how they explain and understand historical processes and concepts within the subject of history. LÄS MER

 3. 3. Life paths through space and time: Adding the micro-level geographic context to longitudinal historical demographic research

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Ecosystem Science

  Författare :Finn Hedefalk; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-10]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Geographic micro-level factors; longitudinal historical data; geocoding; historical demography; 19th century; individual level; spatio-temporal analysis; detailed geographic data; geographic context.; property units; rural historical soceties; Geographic micro-level factors; longitudinal historical data; geocoding; historical demography; 19th century; individual level; spatio-temporal analysis; detailed geographic data; property units; geographic context;

  Sammanfattning : Historisk-demografisk forskning är central för att förstå mänskliga beteenden och egenskaper genom historien, såsom fertilitet, dödlighet och migration. En väsentlig del inom historisk demografi är att utföra longitudinella analyser på mikronivå. LÄS MER

 4. 4. Den medeltida byns sociala dimensioner

  Detta är en avhandling från The National Heritage Board, Archaeological Dept. and Almqvist & Wiksell International

  Författare :Katalin Schmidt Sabo; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkeologi; Archaeology; Medeltidens historia; labour division; southern Scandinavia; Kyrkheddinge; England; peasants; Medieval history; gender; strukture; spatial theory; medieval society; rural life; Middle Ages; village formation;

  Sammanfattning : This PhD thesis is made up of five independent studies and a comprehensive synthesis. The first three studies are published 2001 in the book Vem behöver en by? Kyrkheddinge, struktur och strategi under tusen år (pp. 1-95) (Who needs a village? Kyrkheddinge, Structure and Strategy During a Thousand Years). LÄS MER

 5. 5. Var går gränsen? : arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige under perioden 1000-1300

  Detta är en avhandling från Bohusläns museum och Västergötlands museum i Västarvet, samt Lunds universitet

  Författare :Kristina Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Västsverige; Västergötland; Bohuslän; Skara; Lödöse; Kungahälla; dateringar; gränser; administration; maktstruktur; centralmakt; medeltidsstad; kyrkor; kyrkplatser; bebyggelsestruktur; byggnadsteknik; konsumtion; produktion; runstenar; dopfuntar; gravvårdar; historia; Medeltid; arkeologi; Ancient history; Antikens och forntidens historia; Archaeology;

  Sammanfattning : The early Middle Ages saw the formation of the three Nordic kingdoms of Sweden, Norway and Denmark, and at that time the area studied here constituted a border region between them. During the same period the Church was very active in the area: a bishopric was established and a large number of churches were built. LÄS MER