Sökning: "historical conscioussness"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden historical conscioussness.

 1. 1. Stadens tidsbilder : om minnen, erfarenheter och förväntningar utifrån stadens omvandlingar i Sverige 1880-1990

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Lennart Zintchenko; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Press-cuttings; collections; museality; descriptions; images; concepts; frameworks; meaning; binary opposites; historical time-conscioussness and collective remembering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Historia i futurum : Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Helén Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Progression; kvatitet; kvalitet; relevans; historiemedvetande; historiekultur; läroböcker; styrdokument; läroplaner; kursplaner; historia; konstruktivism; socialkonstruktivism; fenomenografi; genetisk och genealogisk orientering i tid; Progress; quantity; quality; relevance; historical conscioussness; historical culture; textbooks; curricula; history; constructivism; social constructivism; phenomenography; facts; interpretation; conscioussness; life- and experience-worlds; genetic and genealogical orientation in time;

  Sammanfattning : Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2011 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter. Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i historia kan uttryckas teoretiskt och hur sådana tankegångar har tillämpats – eller inte tillämpats – på grundskolans och gymnasiets historieämne. LÄS MER