Sökning: "hermeneutisk fenomenologi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden hermeneutisk fenomenologi.

 1. 1. Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development

  Detta är en avhandling från Department of Education. Lund University

  Författare :Eva Brodin; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theory of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Vetenskapsteori; Pedagogik; Pedagogics; critical thinking; scholarship; higher education; hermeneutic phenomenology; epistemology; educational philosophy; history of philosophy; Pedagogy and didactics; Fenomenologi; Phenomenology; Hermeneutic Phenomenology; Higher Education; Critical Thinking; Scholarship; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att utforska fenomenet vetenskapligt kritiskt tänkande, när det gäller dess olika innebörder, villkor och utveckling. Kritiskt tänkande studeras genom att analysera olika filosofiska och pedagogiska texter, utifrån ett hermeneutiskt-fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Å gjøre dansen til sin Bachelorstudenters levde erfaringer i moderne- og samtidsdans

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

  Författare :Irene Velten Rothmund; Lena Hammergren; Tone Pernille Østern; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Dance studies; modern dance; postmodern dance; contemporary dance; dance technique; students lived experiences; higher education; hermeneutic phenomenology; tradition; learning; bodily presence; transformation; Hans-Georg Gadamer; Max van Manen; Dansevitenskap; moderne dans; postmoderne dans; samtidsdans; danseteknikk; studenters levde erfaringer; høyere utdanning; hermeneutisk fenomenologi; tradisjon; læring; tilstedeværelse; transformasjon; Hans- Georg Gadamer; Max van Manen; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The aim of this PhD-thesis is to explore bachelor students' lived experiences with different traditions in modern- and contemporary dance in a vocational dance education. The project is informed by Hans- Georg Gadamer's philosophical hermeneutics and Max van Manen's hermeneutic phenomenological method. LÄS MER

 3. 3. Kausalitet och semantik : Ett bidrag till belysningen av förhållandet mellan lingvistisk språkteori och hermeneutisk fenomenologi

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis. Nordistica Gothoburgensia

  Författare :Ulf Ottosson; Karlstads universitet.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Svenska språket; Swedish;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Victoria C Wahlgren; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; upper secondary school; gender equality; phenomenology; hermeneutics; reflection; @ography; gender theory; gender pedagogues; class; gender; supervision; didactics; life-world; resistance; curriculum; gender awareness; Sverige; gymnasieskolan; jämställdhet; likabehandling fenomenologi; hermeneutik; reflektion; @ography; genusteori; genus-pedagog; jämställdhet; lärare; klass; kön; handledning; arbetssätt; gymnasieskolan; livsvärlden; motstånd; läroplaner; genusmedvetenhet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bilda kunskap om genuspedagogikens innehåll och arbetssätt med utgångspunkt tagen i genuspedagogernas erfarenhet. Målet är att kunna generera ny kunskap om hur jämställdhetsarbetet i gymnasieskolan ska kunna fungera och att elever i gymnasieskolan ska kunna bemötas på ett jämställt sätt, oberoende av kön. LÄS MER

 5. 5. Vårdande och icke-vårdande tröst

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademis Förlag

  Författare :Åsa Roxberg; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing; Caring science; caring theology; consolation; suffering; care; sacrifice; health; caring relationship;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att, ur ett vårdvetenskapligt, och ett i detta inkluderat vårdteologiskt per- spektiv, belysa innebörden av fenomenet tröst och hur tröst förhåller sig till lidande och vård. Det görs i två empiriska intervjustudier med vårdare och äldre vårdtagare samt en tredje delstudie som analyse- rar tröst såsom den framstår i Jobs bok i Gamla testamentet. LÄS MER