Sökning: "hem för vård eller boende"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden hem för vård eller boende.

 1. 1. Unga i normalitetens gränsland : Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

  Författare :Susanne Severinsson; Elisabet Cedersund; Maria Simonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Troubled youth; special education; treatment; discourse analysis; categorization; identity; interpretative repertoire; accountability; Problemungdomar; särskild undervisningsgrupp; hem för vård eller boende; specialpedagogik; stödundervisning; behandling; diskursanalys; kategorisering; identitet; tolkningsrepertoar; accountability; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna studie riktas fokus mot hur samhället ordnar för barns välfärd när de generellt inriktade insatserna inte räcker till. Studien baseras på observationer och intervjuer i tre olika verksamheter för unga i åldern 12-16 år: 1) ett hem för vård eller boende, HVB, med egen skola, 2) en kommunal särskild undervisningsgrupp, f d skoldaghem, och 3) ett HVB för utredning och behandling utan egen skola. LÄS MER

 2. 2. Unga på hem för vård eller boende. Om rättssäkerhet, legitimitet och tillit vid beslut om ungas vård

  Författare :Elisabeth Eneroth; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kritisk materiell giltighetsprövning; kritisk rättspositivism; principen om barnets bästa; likhets- och objektivitetsprinciperna; legalitetsprincipen; Lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga; Socialtjänstförordningen 2001:937 ; Socialtjänstlagen 2001:453 ; hem för vård eller boende; rättssäkerhet; legitimitet; tillit; förklaringsmodell; socialrätt; social welfare law; förvaltningsrätt; administrative law;

  Sammanfattning : This thesis is a compilation thesis with the title Young persons at homes for care or residence. On legal security, legitimacy and trust with respect to decisions on young persons in care. The thesis is the result of two research projects within the scope of my research studies at the Faculty of Law, University of Lund, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Neighbourhood nursing : connection, place and meaning in the everyday experience of dementia

  Författare :Elzana Odzakovic; Ingrid Hellström; Agneta Kullberg; Richard Ward; Annica Kihlgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; living alone; neighbourhood; neighbourhood nursing; social connections;

  Sammanfattning : Background: Recent policy is marked by a shift towards enabling people with dementia to remain at home and in their neighbourhoods, yet little is known about the wider perspective of neighbourhood as an everyday place of connection, practice and meaning in the lives of people with experience of dementia.  Aims: The aim of this thesis is twofold. LÄS MER

 4. 4. Supported housing in the community for persons with severe mental illness. Psychosocial environment, needs, quality of life and social network

  Författare :David Brunt; Lund Psykiatri; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosomatics; klinisk psykologi; psykosomatik; clinical psychology; Psychiatry; needs for care; social network; quality of life; psychosocial environment; Supported housing; severe mental illness; Psykiatri;

  Sammanfattning : This study investigated psychosocial environment, needs, quality of life and social network for persons with severe mental illness in supported housing in the community. Eighty-three persons with severe mental illness living in three different types of housing setting accepted to participate in the interviews, which took place between December 1997 and April 2000. LÄS MER