Sökning: "helena zdolsek"

Hittade 1 avhandling innehållade orden helena zdolsek.

  1. 1. Maturation of T-lymphocytes and monocytes in children in relation to development of atopic disease

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Helena Aniansson Zdolsek; Örjan Stranne; [2002]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : Bakgrund: Atopiska sjukdomar har ökat i västvärlden under de senaste årtiondena. För att förstå den bakomliggande mekanismen vid sensibilisering mot allergen behöver vi förbättra vår kunskap av T-lymfocyters och monocyters utmognad hos små bam. LÄS MER