Sökning: "healthcare management"

Visar resultat 1 - 5 av 251 avhandlingar innehållade orden healthcare management.

 1. 1. Logistics management operationalised in a healthcare context : Understanding care chain effectiveness through logistics management theories and systems theory

  Författare :Malin Wiger; Mats Abrahamsson; Mattias Elg; Fredrik Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Logistics management; Supply chain management; Logistics system; Systems theory; Operationalisation; Care chain effectiveness; Healthcare; Health services sector;

  Sammanfattning : Healthcare improvements is constantly relevant and an important topic. Healthcare is frequently being called upon to be more cost-efficient and still fulfil demands regarding waiting times, quality and availability. LÄS MER

 2. 2. Mellan kunskap och politik : Kvalitetssystem och offentlig kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården

  Författare :Mattias Örnerheim; Elin Wihlborg; Bo Persson; Gissur Ó Erlingsson; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Offentlig förvaltning; hälso- och sjukvårdspolitik; historisk institutionalism; kvalitetsstyrning; kunskapsstyrning; Public administration; healthcare politics; historical institutionalism; quality management; knowledge management; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap; Social Sciences; Samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att undersöka utvecklingen av kvalitetssystem i hälso- och sjukvården ur ett historiskt-institutionellt perspektiv utifrån fallstudier och konceptuella analyser. Särskilt analyseras implikationer av utvecklingen med avseende på relationen mellan den medicinska professionen och det politiskt administrativa systemet samt konsekvenser för den politiska styrningen av sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Gränsdragningar i Vårdens Vardag : Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i det svenska välfärdssystemet

  Författare :Réka Andersson; Per Gyberg; Claes-Fredrik Helgesson; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Healthcare practice; management; work-related mental ill health; responsibility; complex problems; knowledge infrastructure; boundary work; occupational health care; primary care; the Swedish welfare system; Vårdens vardag; hantering; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; ansvar; komplexa problem; kunskapsinfrastruktur; gränsarbete; företagshälsovård; primärvård; det svenska välfärdssystemet;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa i arbetslivet är ett stort och växande problem i välfärdssamhället. Problemet har flera bottnar och väcker många frågor om vem som har ansvar, vad det egentligen är för ett slags fenomen och hur det bör hanteras. LÄS MER

 4. 4. A Service Management Perspective on Healthcare Improvement: Integrating Social Context

  Författare :Erik Eriksson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :healthcare; social constructionism; service management; quality management; improvement science;

  Sammanfattning : The current dissertation argues that ideas from service research should be given a more prominent position in improving healthcare that is capable of managing current and future challenges. The integration and combination of intangible resources, such as knowledge and skills, constitute the service in this thesis; thus, service is conceived as a verb. LÄS MER

 5. 5. On the Improvement of Healthcare Management Using Simulation and Optimisation

  Författare :Marie Persson; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; Simulation; Optimization; Management; Healthcare;

  Sammanfattning : This thesis concerns healthcare management and specifically addresses the problems of operating room planning and waiting list management. The operating room department is one of the most expensive areas within the healthcare system which necessitates many expensive resources such as staff, equipment and medicine. LÄS MER