Sökning: "haptisk visualitet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden haptisk visualitet.

  1. 1. Det figurala och den rörliga bilden Om estetik, materialitet och medieteknologi hos Jean Epstein, Bill Viola och Artintact

    Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

    Författare :Karl Hansson; Stockholms universitet.; [2006]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Estetik; visuell kultur; filmteori; videokonst; digitala medier; det figurala; haptisk visualitet; Jean Epstein; Bill Viola; Artintact; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap;

    Sammanfattning : This dissertation is a comparative study of the concept of the figural in relation to moving images with three case studies on filmmaker and writer Jean Epstein (1897-1953), video artist Bill Viola (1951-) and the cd-rom art magazine Artintact 1-5 (1994-1999). The conceptually focused case studies also enable a comparison between the different media technologies of film, video and new digital media. LÄS MER