Sökning: "hans gefors"

Hittade 1 avhandling innehållade orden hans gefors.

  1. 1. Operans dubbla tidsförlopp : Musikdramaturgin i bilradiooperan Själens rening genom lek och skoj

    Författare :Hans Gefors; Musikhögskolan i Malmö; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Opera; musical dramaturgy; duration; story; real presence; aria; affect; music to action; rhythmical continuity; timing; beat; artistic research; musikdramaturgi; fortvaro; absolut närvaro; affekt; musik till handling; rytmisk kontinuitet; tajming; steg; konstnärlig forskning; förlopp;

    Sammanfattning : Title: The Twofold Rhythm of Duration in Opera. The Musical Dramaturgy of the Car Radio Opera "Cleansing of the Soul through Fun and Games". This thesis focuses on musical dramaturgy in operas with a story. I believe my own music is better when I write operas than instrumental music. LÄS MER