Sökning: "handledning i grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden handledning i grupp.

 1. 1. Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor

  Författare :Rahnhild Swahn; Kjell Granström; Gunnar Berg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper secondary education; vocational education; student influence; student participation; democratic schooling; experience-based education; experience-based learning; elevinflytande; elevansvar; demokratisk skolning; gymnasieskola; yrkesinriktat program; omvårdnadsprogram; erfarenhetsbaserad undervisning; erfarenhetsbaserat lärande; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Ett övergripande mål för gymnasieskolan har länge varit att fostra eleverna till medborgare i ett demokratiskt samhälle. Därför gäller numera att elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som arbetssätt skall vara viktiga principer i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskan som handledare. Innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie

  Författare :Elisabeth Carlson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nurses; Precepting; Clinical practice; Pedagogical techniques; Supportive and limiting conditions; Professional socialization; Interprofessional clinical training ward; Ethnography; Symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Under de tre senaste decennierna har det skett stora förändringar i sjuksköterskeutbildningarna internationellt såväl som nationellt. De snabba samhälleliga förändringarna och dess effekter på hälso- och sjukvården kommer att kräva andra kompetenser i en förändrad sjuksköterskeroll. LÄS MER

 3. 3. Basic Body Awareness Therapy , assessment, treatment and interaction

  Författare :Amanda Lundvik Gyllensten; Fysioterapi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; kinesitherapy; Physical medicine; working alliance; interaction; Physical therapy; Body Awareness Scale-Health; Basic Body Awareness Therapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Sammanfattning : The purpose of the present thesis was to investigate Basic Body Awareness Therapy (Basic BAT) in psychiatric outpatient care and the BAS-H, an assessment method for analysing movements and movement behaviour. Important factors in the interaction, therapeutic relationship and working alliance between patient and physiotherapist (PT) were also explored. LÄS MER

 4. 4. Att normaliseras - vårdares syn på psykiatriska patienter : Mot en djupare förståelse av vårdares attityd till sina patienter

  Författare :Lars Lilja; Ove Hellzén; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Attityd; Bakhtin; Psykiatri; Statistik; Chronotope; Fenomenologisk hermeneutik; Foucault; Innehållsanalys; Kommunikation; Levd erfarenhet; Normalisering; Omvårdnad; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : I samband med industrialismens framväxt inrättades institutioner i större skala. Den ökade mängden omhändertagna på institution vid 1800‐talets slut kan förklaras med fler medicinskt diagnostiserade, en ökad utstötning, lägre tolerans för avvikande beteende, läkarintresse för ett nytt revir, låg utskrivningsfrekvens och hospitaliseringseffekter. LÄS MER

 5. 5. Åldrande hos personer med intellektuell funktionsnedsättning - ur ledares perspektiv

  Författare :Maria Johansson; Hälsofrämjande komplexa interventioner; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrundDet har skett en markant ökning av medellivslängden för personer med intellektuell funktions-nedsättning under de senaste decennierna och allt fler uppnår pensionsåldern och hög ålder. Ökningen är ett direkt resultat av medicinska och sociala framsteg. LÄS MER