Sökning: "handledning för vårdare"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden handledning för vårdare.

 1. 1. Handledning för vårdare - ett lärande möte utifrån patientens värld

  Detta är en avhandling från Mölndal : Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Bengt-Olof Petersson; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; didaktik; fenomenologi; handledande arbetssätt; handledning; livsvärldsteori; reflektion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : The present research study is a supervision project which was carried out between 2004-2006.  The overall aim of the research was to investigate how caring science supervision can support carers in integrating caring science and can contribute to a constructive way of integrating caring science knowledge with praxis. LÄS MER

 2. 2. Bridging the communicative gap between a person with dementia and caregivers. A nursing perspective

  Detta är en avhandling från Centre of Caring Sciences, P.O.B. 198, Se-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Göran Holst; Blekinge Tekniska Högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; personality; needs assessement; life history; Nursing care; dementia; Psychiatry; family; clinical psychology; klinisk psykologi; Psykiatri; psykosomatik; sense of coherence; psychosomatics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish ?Överbrygga det kommunikativa gapet mellan personer med en demenssjukdom och deras vårdare. Ett omvårdnadsperspektiv? En problematik i omvårdnaden av personer med långt framskriden demenssjukdom är hur vårdare skall tolka och förstå den demensdrabbade så att omvårdnaden kan anpassas till dennes behov. LÄS MER

 3. 3. Psychiatric nurses' view of nursing care, clinical supervision and individualised care : interventions on a dementia and on a general psychiatric ward

  Detta är en avhandling från Department of Nursing, Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Agneta Berg; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; creativity; job satisfaction; lived experience; clinical group supervision; general psychiatric care; Psychiatric nurses; dementia care; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Psykiatriska vårdares erfarenheter av omvårdnad, grupphandledning och individuellt planerad omvårdnad på en avdelning för vård av gravt dementa personer och på en allmänpsykiatrisk avdelning. Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka vårdarnas upplevelse av omvårdnadsarbetet samt betydelsen och effekterna av införandet av systematisk klinisk grupphandledning och individuellt planerad omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Swedish forensic psychiatric nursing care, nurse's views of values theories and practice

  Detta är en avhandling från Department of Nursing, Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Mikael Rask; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; relatives influence; clinical supervision; work satisfaction; nurses role; nursing interventions; Forensic psychiatry; nursing care; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den psykiatriska tvångsvården av lagöverträdare är omfattande i Sverige. Omkring 1000 personer vårdas på olika omhändertagandenivåer – vårdtiderna är långa (median drygt 3 år). Omvårdnadspersonalen står för det mesta av behandlings- och rehabiliteringsarbetet med dessa patienter. LÄS MER