Sökning: "hamid bastani"

Hittade 1 avhandling innehållade orden hamid bastani.

  1. 1. Cryoablation of cardiac arrhythmias

    Författare :Hamid Bastani; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : This thesis evaluates the safety and efficacy of cryoablation in supraventricular tachyarrhythmias. In Study I, the acute and long-term outcome of cryoablation therapy of typical atrioventricular nodal reentrant tachycardia (AVNRT) was studied in a large series of patients (n=312). LÄS MER