Sökning: "habermas"

Visar resultat 11 - 15 av 88 avhandlingar innehållade ordet habermas.

 1. 11. Between Communication and Community : EU Constitution Making, a European Public Sphere and the (Un-)Likelihood of Transnational Debate

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Maximilian Conrad; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; postnational democracy; framing; European public sphere; daily newspapers; constitutional patriotism; transnational debate; deliberation; Habermas; transnational engagement; permeability;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Behövs en gemensam offentlig sfär i Europa för att EU:s beslutsprocess ska kunna anses vara demokratiskt legitim – och hur skulle en sådan europeisk offentlig sfär kunna se ut? Mot bakgrunden av debatten om EU:s demokratiska underskott undersöker denna studie vilken roll dagstidningar spelar i skapandet av transnationella debattarenor. Specifikt undersöker studien om en starkt utpräglad samhörighetskänsla bland européerna är en förutsättining för en transnationell debatt, eller om en sådan debatt snarare förutsätter en viss syn hos centrala aktörer (i vårt fall dagstidningar) angående var demokrati i Europa ska vara förankrad: leder en mer postnationell syn på demokrati till en mer aktiv roll i skapandet av transnationella debattarenor? Frågan om den offentliga sfärens identitära förutsättningar har hittills inte besvarats tillräckligt. LÄS MER

 2. 12. Judging in the Public Realm A Kantian Approach to the Deliberative Concept of Ethico-Political Judgment and an Inquiry into Public Discourse on Prenatal Diagnosis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Cornelis Dekker; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Formation of judgment; faculty of judgment; ethics; politics; normative reasons; deliberative practice; impartiality; public sphere; public discourse; public deliberation; prenatal diagnosis; prenatal screening; Kant; Arendt; Habermas; Engelhardt; Sweden; the Netherlands; Bedömning; omdömesförmåga; etik; politik; normativa skäl; deliberation; opartiskhet; offentlig sfär; offentlig samtal; fosterdiagnostik; Kant; Arendt; Habermas; Engelhardt; Sverige; Nederländerna; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis discusses how to enhance the public discussion of moral and political questions. Enhancing public ‘deliberation’ is desirable since it provides citizens with influence, it enables coming to an understanding, and it ensures legitimacy. LÄS MER

 3. 13. Fältets herrar Framväxten av en modern författarroll

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion

  Författare :David Gedin; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural field; literary field; State church; Swedish Academy; writer s identity; the Eighties; education; free intellectuals; women s identity; women s movement; bourgeois society; decency; the indecency debate; sexuality; narcissistic social critique; Bourdieu; Habermas; Strindberg; Gustaf af Geijerstam; Benedictsson; Ola Hansson; Axel Lundegård; Levertin; Alfhild Agrell; kulturellt fält; litterärt fält; statskyrkan; Svenska Akademien; författarroll; författaridentitet; åttitalet; utbildning; fri intellektuell; kvinnorollen; kvinnorörelsen; borgerliga samhället; sedlighet; sedlighetsdebatten; sexualitet; narcissistisk samhällskritik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation describes a crucial step in the development of a modern writer's identity in Sweden. It applies the French sociologist Pierre Bourdieu’s theories of the autonomous ”literary field” to the development in eighteen-eighties, one of the most important periods in Swedish literary history. LÄS MER

 4. 14. Hållbar dialog? Retorik i möten om svensk kärnavfallshantering

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Helena Hansson-Nylund; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rhetoric; dialogue; democracy; Habermas; risk communication; hearings; nuclear waste management; Retorik; Rhetoric;

  Sammanfattning : Rhetorical choices and strategies are central to democratic decision-making, especially regarding decisions on matters that are open for argumentation depending on perspective. The thesis considers public meetings on Swedish nuclear waste management as an example of rhetorical argumentation, specifically in relation to the project of finding a place for final deposition of the high-level spent nuclear fuel – with local geological investigation as a critical part of that project. LÄS MER

 5. 15. Värdegrund, demokrati och tolerans. Om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle

  Detta är en avhandling från Göteborg : Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet

  Författare :Pia Nykänen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Citizenship education; culture; curriculum; deliberation; democratic education; Dewey; Habermas; Kymlicka; multicultural education; tolerance;

  Sammanfattning : .... LÄS MER