Sökning: "hög aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 174 avhandlingar innehållade orden hög aktivitet.

 1. 1. Gait speed, physical activity, cognitive function and dementia : associations in cross-sectional and longitudinal studies and validity of a physical activity questionnaire in very old people

  Författare :Jerry Öhlin; Annika Toots; Birgitta Olofsson; Håkan Littbrand; Stefan Söderberg; Anna Cristina Åberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gait speed; cognitive function; dementia; physical activity; aged 80 and over; physiotherapy; fysioterapi;

  Sammanfattning : Dementia and cognitive impairment are leading causes of disability in older people (≥ 65 years) and gait speed decline seem to be an early indicator of these conditions, sometimes preceding clinical symptoms. Dementia may be delayed or prevented with management of risk factors, such as low physical activity. LÄS MER

 2. 2. An interactive health technology solution for encouraging physical activity : a first model based on a user perspective

  Författare :Anna Åkerberg; Maria Lindén; Anne Söderlund; Maria Hagströmer; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; physical activity; user perspective; user; technology; encourage; behavior change; application; smartphone; fysisk aktivitet; användarperspektiv; användare; teknik; uppmuntra; beteendeförändring; applikation; smartphone; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Globally, the level of physical inactivity is increasing. The overall aim of this thesis was to develop and test a first model of an interactive health technology solution (called App&Move) that should encourage physically inactive adults to be more physically active. LÄS MER

 3. 3. Physical Activity During Growth. Effects on Bone, Muscle, Fracture Risk and Academic Performance

  Författare :Jesper Fritz; Ortopedi - klinisk och molekylär osteoporosforskning; []
  Nyckelord :fysisk aktivitet; barn;

  Sammanfattning : Frakturer är ett stort och dessutom ökande samhällsproblem. Genom att stärka skelettet och muskulaturen kan risken för frakturer minskas. Hög fysisk aktivitet är associerad med hög benmassa, gynnsam skelettstruktur, god muskelfunktion och låg risk att drabbas av frakturer. LÄS MER

 4. 4. Return to Work : Assessment of Subjective Psychosocial and Environmental Factors

  Författare :Elin Ekbladh; Lena Haglund; Lars-Håkan Thorell; Hans Jonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bedömningsinstrument; arbetsterapi; arbetsförmåga; arbetslivsinriktad rehabilitering; sjukfrånvaro; Model of Human Occupation MOHO ; WRI; WEIS; Occupational therapy; Arbetsterapi;

  Sammanfattning : Introduktion: Sjukfrånvaron i Sverige är hög och kunskap om vad som påverkar återgång i arbete efter sjukskrivning behöver utvecklas. I processen kring återgång i arbete är bedömning av arbetsförmåga en viktig del. LÄS MER

 5. 5. Att vara fysiskt aktiv under adjuvant cytostatikabehandling : interventionsstudier för personer med bröst - och kolorektalcancer

  Författare :Malin Backman; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; fysisk aktivitet; bröst- och kolorektalcancer; cytostatikabehandling; symtom; hälsorelaterad livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regelbunden fysisk aktivitet har sedan länge visat sig vara viktigt för att upprätthålla en god hälsa hos människor och det är känt att fysisk inaktivitet är en betydande riskfaktor för en rad olika hälsoproblem och att det medför en ökad risk för ohälsa. Adjuvant cytostatikabehandling är en vanligt förekommande behandling vid cancer som orsakar fysiska såväl som psykiska symtom som negativt påverkar en persons hälsa och livskvalitet. LÄS MER