Sökning: "hållbart"

Visar resultat 1 - 5 av 122 avhandlingar innehållade ordet hållbart.

 1. 1. Hållbart jordbruk? En studie om ekobönders förvaltarskap

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hans Strandberg; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainability; sustainable; agriculture; society; stewardship; steward; robust; Kristianstad; farmer; organic farmer; profitability; influence; eco-awareness; agroecology; agroecological; socioeconomy; socioeconomic; socioecology; socioecological; Hållbarhet; hållbart; jordbruk; samhälle; förvaltarskap; förvaltare; robust; robusthet; Kristianstad; bönder; bonde; ekobonde; ekobönder; lönsamhet; inflytande; ekomedvetenhet; agroekologi; sociekonomi; socioekologi; Geography; Geografi;

  Sammanfattning : The term sustainable agriculture may be formulated, but not yet practically integrated in agriculture.This thesis investigates the organic farmers´ ideas and experiences of what they consider sustainable or not sustainable in agriculture. LÄS MER

 2. 2. Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Emanuel Åhlfeldt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sustainability; sustainable change; long-term effects; project organization; implementation; professionalism; new institutional theory; Hållbart utvecklingsarbete; långsiktiga effekter; projektorganisation; implementering; professionalism; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : Det drivs många utvecklingsprojekt inom offentlig sektor, men det saknas kunskap om hur dessa projekt kan bidra till ett hållbart utvecklingsarbete. Syftet med avhandlingen är att förstå och förklara hur resultat och kunskap från utvecklingsprojekt kan integreras i den ordinarie verksamheten i offentliga organisationer och bidra till långsiktiga effekter, som har ett värde för brukarna, organisationen och de anställda. LÄS MER

 3. 3. Att styra ett hållbart byggande - En definition av och en styrmodell för ett hållbart byggande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Urban Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sustainable construction; construction management model; styrmodell; Hållbart byggande;

  Sammanfattning : A large part of the Earth’s turnover of resources is associated with buildings and building construction. There is therefore a complex relationship to be taken into consideration when realizing construction projects, since economic and social aspects also affect individual people. LÄS MER

 4. 4. Mellanchefer som utvecklar om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kjerstin Larsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Middle manager; sustainable development effort; participation; learning and reflection; change competence; horizontal integration; vertical integration; organisational prerequisites; inter-organisational prerequisites; change strategy; Mellanchef; hållbart utvecklingsarbete; delaktighet; lärande och reflektion; förändringskompetens; horisontell integration; vertikal integration; organisatoriska förutsättningar; interorganisatoriska förutsättningar; förändringsstrategi; LAW JURISPRUDENCE Procedural law Administrative procedure; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Processrätt Förvaltningsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och diskutera vilka organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden som har betydelse för mellanchefers möjlighet att driva hållbar verksamhetsutveckling. Avsikten är att studera samspelet mellan organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden kopplat till mellanchefers förändringskompetens. LÄS MER

 5. 5. Towards a Sustainable Food System Entrepreneurship, Resilience and Agriculture in the Baltic Sea Region

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Markus Larsson; KTH.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainable agriculture; eutrophication; Baltic Sea; entrepreneurship; resilience; sustainable food system; Hållbart jordbruk; övergödning; Östersjön; entreprenörskap; resiliens; hållbart livsmedelssystem; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : This thesis compares conventional agriculture and Ecological Recycling Agriculture (ERA) in terms of their environmental and socio-economic effects. Environmental effects include greenhouse gas emissions and energy use, but this analysis focuses on nutrient losses. LÄS MER