Sökning: "hälsa vård"

Visar resultat 1 - 5 av 198 avhandlingar innehållade orden hälsa vård.

 1. 1. Vård i verkligheten : Om människovärde, maktrelationer och helhetsyn i professionell omvårdnad

  Författare :Margaretha Strandmark; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård

  Författare :Carina Sjöberg; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Ing-Marie Carlsson; Stefan Nilsson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childcentered care; Perioperative care; Anesthetic Nursing; Barncentrerad vård; Perioperativ vård; Anestesiologisk omvådnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns möjligheter att involveras i den perioperativa vårdkontexten kan förbättras med ett barncentrerat förhållningssätt. För att uppnå detta behöver hänsyn både tas till att barn är beroende av sin familj och att de som enskilda individer ska involveras och vara medaktörer i sin vård. LÄS MER

 3. 3. Hälsa, levnadsvanor och erfarenheter av förändring av levnadsvanor hos personer med psykossjukdom – hälsofrämjande aspekter inom psykiatrisk omvårdnad

  Författare :Sofie Lundström; Ingela Skärsäter; Henrika Jormfeldt; Helena Eriksson; Britt Hedman Ahlström; Ove Hellzén; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Förändring; hälsa; hälsofrämjande omvårdnad; levnadsvanor; personcentrerad vård; personer med psykossjukdom; salutogenes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med psykossjukdom har ofta sämre fysisk hälsa jämfört med befolkningen i övrigt, delvis relaterat till ohälsosamma levnadsvanor såsom låg fysisk aktivitet, ohälsosam kost, tobaksbruk och riskfull alkoholkonsumtion. Trots att hälsofrämjande insatser har framhållits som betydelsefullt för att minska ojämlikheten i hälsa har inte det hälsofrämjande arbetet fått en given plats inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 4. 4. Som drabbad av en orkan : anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens

  Författare :Maud Söderlund; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; lidande; vård; hälsa; anhöriga; familj; demens; hermeneutik; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Abstrakt Söderlund, Maud. 2004. Titel: Som drabbad av en orkan - anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens. LÄS MER

 5. 5. Vårdande och icke-vårdande tröst

  Författare :Åsa Roxberg; Katie Eriksson; Arne Rehnsfeldt; Finland Åbo Akademi University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; caring theology; consolation; suffering; care; sacrifice; health; caring relationship; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro; Caring sciences; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att, ur ett vårdvetenskapligt, och ett i detta inkluderat vårdteologiskt per- spektiv, belysa innebörden av fenomenet tröst och hur tröst förhåller sig till lidande och vård. Det görs i två empiriska intervjustudier med vårdare och äldre vårdtagare samt en tredje delstudie som analyse- rar tröst såsom den framstår i Jobs bok i Gamla testamentet. LÄS MER