Sökning: "hälsa skola"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden hälsa skola.

 1. 1. Med önskan om kontroll : Figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete

  Författare :Karin Gunnarsson; Geir Skeie; Hillevi Lenz Taguchi; Maria Olson; Andreas Fejes; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Health; school; health promotion; education policy; DISA; students; post-constructionism; figurations; ethnographic tracing; Hälsa; skola; policy; hälsofrämjande arbete; post-konstruktionism; figurationer; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två sammanvävda tendenser, den ökade förekomsten av psykisk ohälsa bland unga och skolors uppdrag att främja hälsa. Larmen om att ohälsa bland unga ökar har skett i takt med att skolans hälsofrämjande arbete allt starkare efterfrågas. LÄS MER

 2. 2. Med livet på schemat : om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen

  Författare :Camilla Löf; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; livskunskap; life competence education; barndomssociologi; kritisk diskursanalys; skola; etnografi; värdegrundsarbete; demokrati; hälsa;

  Sammanfattning : Skolämnet livskunskap har vuxit fram i svenska skolor under det senaste decenniet, ofta utifrån en ambition att främja hälsa och att konkretisera skolans värdegrundsarbete. Mot bakgrunden att livskunskap inte är obligatoriskt i svensk skola och därför saknar nationella riktlinjer har ämnet i den lokala skolpraktiken kommit att omfattas av en mängd olika arbetssätt och program. LÄS MER

 3. 3. Adolescent self-reported health in the Umeå region : Associations with behavioral, parental and school factors

  Författare :Karina Nygren; Lennart Nygren; Urban Janlert; Curt Hagquist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adolescence; school survey; self-reported health; somatic complaints; stress; norm compliance; parent-adolescent relations; compulsory school; school managers; research utilization; ungdomar; skolenkät; självrapporterad hälsa; somatiska besvär; stress; normföljsamhet; föräldrarelationer; skola; skolområdeschefer; forskningsanvändning;

  Sammanfattning : This thesis consists of a quantitative and a qualitative study. The quantitative study (articles I-III) aimed to examine how self-reported health in adolescence is associated with behavioral, parental, and school factors. Through a survey directed at all adolescents in grades 7-9, data were collected in 2005 in a region in northern Sweden (n=5060). LÄS MER

 4. 4. Physical education policy and practice : Issues and controversies in Tanzania secondary schools

  Författare :John David Kazungu; Per Gerrevall; Håkan Larsson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational policy; Institutional theory; Physical Education; Secondary school; Tanzania; Idrott och hälsa; nyinstitutionell teori; skola; utbildningspolicy; Tanzania; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Schools’ decisions to offer Physical Education (PE) is among the possible ways of involving students in physical activity, which has significant effects on students’ health, lifelong participation in physical activities and participation in sport. This thesis explores the factors and the ways they influence secondary schools’ decisions on whether or not to offer PE in Tanzania. LÄS MER

 5. 5. Hälsa med andra ord : Innebörden av att genomföra och värdera street dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet

  Författare :Sabina Vesterlund; Jane Meckbach; Bengt Larsson; Dean Barker; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Physical education; Health; Street dance; Sense of coherence; Comprehensibility; Manageability; Meaningfulness; Learning study; Phenomenography; Theory of variation; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : To grasp what learning, teaching and knowing health might be in relation to a physical activity, the study explores what ninth grade students find difficult, and what they need to discern in teaching to experience the knowing of participation and evaluation of street dance classes through the concepts comprehensibility, manageability and meaningfulness. These concepts are brought from Aron Antonovsky perspective of salutogenic health by Sense of Coherence (SOC). LÄS MER