Sökning: "gutka"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet gutka.

  1. 1. Oral inflammatory conditions and diabetes mellitus

    Författare :Fawad Javed; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Bleeding gums; marginal bone loss; periodontal conditions; gutka; IgA mg protein; IgG mg protein; saliva; smoking; socioeconomic status; type 1 diabetes; type 2 diabetes;

    Sammanfattning : The association between periodontal inflammation and diabetes mellitus has been reported. However, the influence of hyperglycemia and gender in oral inflammation is still unclear. LÄS MER