Sökning: "gut-feeling"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet gut-feeling.

  1. 1. Grading in physical education

    Detta är en avhandling från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

    Författare :Lena Svennberg; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; physical education; assessment; movement qualities; criterion referenced; standards-based grading; internalised grading; gut-feeling; equity; Bernstein; Repertory Grid; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

    Sammanfattning : In the thesis the aim is to investigate different aspects of what teachers value when grading in Swedish physical education (PE) and to analyses how sociological background factors impact students’ grades. Grades in PE have included aspects other than those prescribed in the grading criteria, for instance motivation and effort. LÄS MER

  2. 2. Grading in physical education

    Detta är en avhandling från Stockholm : Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

    Författare :Lena Svennberg; Karin Redelius; Jane Meckbach; Ann MacPhail; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; physical education; assessment; movement qualities; criterion referenced; standards-based grading; internalised grading; gut-feeling; equity; Bernstein; Repertory Grid;

    Sammanfattning : In the thesis the aim is to investigate different aspects of what teachers value when grading in Swedish physical education (PE) and to analyses how sociological background factors impact students’ grades. Grades in PE have included aspects other than those prescribed in the grading criteria, for instance motivation and effort. LÄS MER

  3. 3. Early risk assessment of long-term sick leave among patients in primary health care risk factors, assessment tools, multidisciplinary intervention, and patients’ views on sick leave conclusion

    Detta är en avhandling från Uppsala : Avhandlingsproduktion

    Författare :Anna-Sophia von Celsing; Uppsala universitet.; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sick leave; sick leave conclusion; return to work; risk factors; assessment tool; multidisciplinary intervention; risk assessment; gut feeling; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

    Sammanfattning : Background. Long-term sick leave is one of the main risk factors for permanent exit out of the labour market. The longer the duration of sickness absence, the less likely sick leave conclusion.Objectives and Methods. LÄS MER

  4. 4. Molecular diagnostic methods for Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis : more than a gut feeling

    Detta är en avhandling från ; Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Swedish University of Agricultural Sciences

    Författare :David Herthnek; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2009]
    Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) is the causative agent of the chronic enteric disease paratuberculosis in ruminants that causes considerable economic losses worldwide. Due to rigorous control measures, paratuberculosis is rare or absent in Sweden. However, import-related outbreaks have occurred. LÄS MER

  5. 5. Från novis till expert : förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Lars-Erik Björklund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; tacit knowledge; automation; experience based; implicit learning; novice-expert; intuition; pattern recognition; design; Polanyi; Dreyfus; non-declarative memory; Förtrogenhetskunskap; lärande; tyst kunskap; automation; beprövad erfarenhet; implicit minne; novis-expert; intuition; mönsterigenkänning; design; Polanyi; Dreyfus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

    Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att bidra till förståelsen av beprövad erfarenhetsbaserad kunskap, det vi förknippar med fårdigheter, förmågor och förtrogenhet. Avhandlingen är enintegrerande forskningsöversikt, fntegrative research review. LÄS MER