Sökning: "gustaf kastberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden gustaf kastberg.

  1. 1. Kundvalsmodeller. Kundvalsmodeller. En studie av marknadsskapare och skapade marknader i kommuner och landsting

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Gustaf Kastberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kundvalsmodeller styrning kommuner; voucher systems; quasi-markets; new public management; management control;

    Sammanfattning : Avhandlingen handlar om styrning av kommunal verksamhet med hjälp av kundvalsmodeller.... LÄS MER