Sökning: "guidance"

Visar resultat 1 - 5 av 616 avhandlingar innehållade ordet guidance.

 1. 1. Guds ledning : en explorativ religionspsykologisk studie av fromheten hos ett antal västerbottniska åldringar, med särskild hänsyn tagen till upplevelsen av Guds ledning

  Författare :Owe Wikström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Social representations of career and career guidance in the changing world of working life

  Författare :Ingela Bergmo-Prvulovic; Christina Chaib; Mohamed Chaib; Jönköping University; []
  Nyckelord :Career; career development; career guidance; career guidance practice; educational and vocational guidance; guidance counselling; changing world of working life; European policy; lifelong learning; human resource strategies; human resource profession; social representations; document analysis; free associations method; qualitative content analysis; subjective career; objective career;

  Sammanfattning : This thesis explores the meaning of career as a phenomenon and its implication for career guidance. In 1996, career as a phenomenon was more or less considered to be an obsolete or even extinct phenomenon. Since then, career guidance has received increased attention along with the increased interest in lifelong learning strategies. LÄS MER

 3. 3. Governance of Career Guidance : an enquiry into European policy

  Författare :Anki Bengtsson; Klas Roth; Maria Olson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; governmentality; governance; career guidance; career management; Michel Foucault; entrepreneurial; policy; active citizenship; civic competence; self-management; Europe; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to enquire into and problematize the governance of career guidance and how individuals’ career management is constructed within EU policy. The empirical material consists of European policy documents produced during 2000-2015. LÄS MER

 4. 4. - Snälla du! Kan du sätta dig? : om vägledning i förskolan

  Författare :Anna Rantala; Gun-Marie Frånberg; Camilla Hällgren; Maj Asplund Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; vägledning; fostran; makt; disciplinering; normalisering; sanningsregimer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är att fördjupa kunskapen om hur fostran gestaltas i förskolan. Det empiriska materialet som ligger till grund för resultaten består av videoobservationer där dagligen återkommande situationer har dokumenterats vid två svenska förskolor. Analyserna tar en utgångspunkt i Foucaults teorier om makt. LÄS MER

 5. 5. Granskning och vägledning : Utredningssamtal med presumtiva adoptivföräldrar som institutionell praktik

  Författare :Madeleine Wirzén; Asta Cekaite; Cecilia Lindgren; Åsa Mäkitalo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Adoption; Assessment interviews; Communicative strategies; Institutional talk; Parenthood; Social work; Adoption; Föräldraskap; Institutionella samtal; Kommunikativa strategier; Medgivandeutredning; Socialt arbete; Utredningssamtal;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur lämplighet för adoptivföräldraskap granskas i och genom samtal. I avhandlingen analyseras utredningssamtalens innehåll och genomförande i relation till institutionella mål. LÄS MER