Sökning: "gruppsammansättning"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet gruppsammansättning.

 1. 1. Problemlösning i grupp : betydelsen av gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp för grupprodukt och individuell kunskapsbehållning

  Författare :Sture Sjödin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Group problem solving; group size; group composition; group norm; problem type; group productivity;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation was to, from the point of view of interaction, study how the factors group size, group composition, group norm and problem type influenced group problem solving. Three classroom studies were performed in grades four and five of the Swedish nine-year compulsory school. LÄS MER

 2. 2. Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete : Om ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer

  Författare :Karin Forslund Frykedal; Kjell Granström; Ingrid Hylander; Agnieszka Bron; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; group-work; small group-work; teamwork; group; symbolic interactionism; grounded theory; difference of ambition; ambition dependency; interdependency; group assignment; behaviour; creation of trust; theoretical model; grupparbete; teamarbete; teamwork; grupp; symbolisk interaktionism; groundedtheory; grundad teori; ambitionsdifferens; ambitionsberoende; beroende; tillvägagångssätt; gruppuppgift; tillitsskapande; teoretisk modell; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to add to our knowledge and understanding of how groupwork and group tasks are construed among students. This is accomplished be creating a model, which describes the pattern of interaction and the experience that emerge as students try to handle the group-work situation. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor

  Författare :Ragnhild Swahn; Kjell Granström; Gunnar Berg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper secondary education; vocational education; student influence; student participation; democratic schooling; experience-based education; experience-based learning; elevinflytande; elevansvar; demokratisk skolning; gymnasieskola; yrkesinriktat program; omvårdnadsprogram; erfarenhetsbaserad undervisning; erfarenhetsbaserat lärande; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Ett övergripande mål för gymnasieskolan har länge varit att fostra eleverna till medborgare i ett demokratiskt samhälle. Därför gäller numera att elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som arbetssätt skall vara viktiga principer i undervisningen. LÄS MER