Sökning: "gruppdynamik"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet gruppdynamik.

 1. 1. Grupprocesser i utbildning : En studie av gruppers dynamik vid problembaserat lärande

  Författare :Eva Hammar Chiriac; Kjell Granström; Endre Sjøvold; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Group; group processes; education; problem-based learning; tutorial group; dynarnics in groups; Gruppdynamik; problembaserat lärande; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to identify, describe and interpret group processes occurring in tutorials in problem-based leaming. Another aim is to investigate if a combination of Steiner's (1972) theory of group work and Bion's (1961) theory of work and regression in groups may be a fruitful way to interpret and explain group dynamics in problem-based learning. LÄS MER

 2. 2. Konsten att hålla ihop : Om lärande och organisering i rockband

  Författare :Tobias Malm; Camilla Thunborg; Pär Larsson; Ulrika Bennerstedt; Ola Lindberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; learning; organizing; identity; rock band; small group; organizational pedagogy; organizational ethnography; lärande; organisering; identitet; rockband; liten grupp; organisationspedagogik; organisationsetnografi; musikliv; musikbransch; band; rock och pop; popband; rockgrupp; popgrupp; organisatorisk utveckling; identitetsdilemma; deltagarbana; multimedlemskap; praktik; praktikgemenskap; utmaningar; skeenden; formningsprocesser; produktionsläge; viloläge; organiseringslägen; medlemskap; sociala världar; situerat lärande; social lärteori; socialt lärperspektiv; kontextuellt lärperspektiv; organisationsstudier; organisationsforskning; pedagogik; musiklivsforskning; informellt lärande; gruppdynamik; smågrupper; kreativitet; entreprenörskap; småföretag; gruppidentitet; ambivalens; motsättningar; små organisationer; källarband; garageband; bandutveckling; musikindustri; lärprocesser; sammanhållning; kulturföretagande; karriär; musiker; artistkarriär; musikkarriär; professionell; proffs; hobby; hobbyutövare; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Rock bands are foundational for modern day music life. These small groups provide well-being and self-fulfillment to its members, as well as fuel for the cultural life and the increasingly highlighted creative industries. Rock bands, however, are particularly difficult to organize. LÄS MER

 3. 3. Awareness in Intercultural Cooperation. Studies of Culture and Group Dynamics in International Joint Ventures

  Författare :Manoocher Kavoosi; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multinationella företag -- sociologiska aspekter sao Företagssamarbete -- internationella aspekter sao Företagskultur sao Kulturmöten sao Gruppdynamik sao Joint business ventures -- cultural differences shbe International business -- cultural differences shbe Corporate culture shbe Group dynamics shbe Intercultural communication LCSH Corporate culture LCSH ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Autonomous, yet Aligned : Challenges of Self-Leadership in Context

  Författare :Gisela Bäcklander; Matti A. Kaulio; Calle Rosengren; Max Rapp Ricciardi; Petra Bosch-Sijtsema; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work design; knowledge work; self-leadership; self-regulation; employeeship; arbetsdesign; kunskapsarbete; självledarskap; självkontroll; medarbetarskap; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Följande avhandling bidrar till teorier om ledning av kunskapsarbete på mikronivå, genom att undersöka självledarskap i kunskapsarbete och organisatoriska försök att främja det på individ- och teamnivåer. Det empiriska materialet är insamlat i kontexter av innovativ mjukvaruutveckling, konsulter, och aktivitetsbaserat arbetssätt; metoden är företrädesvis djupintervjuer och tematisk analys, och i papper IV enkät och statistisk analys. LÄS MER