Sökning: "grupp normer"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden grupp normer.

 1. 1. ”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Maria Heintz; Lund University.; Lunds universitet.; [2018-05]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion; barn; skola; skola som institution; emotionell energi; interaktionsritual; grupp processer; Randall Collins; kamratskapande; kompisar; klasskamrater; gruppteori; grupp; social interaction; CHILDREN; school; emotional energy; interaction rituals; group processes; Randall Collins; school as institution; group;

  Sammanfattning : Social interaction often takes place in groups. The school class is an important group in which children interact. Children spend a large percentage of their day with their classmates in school and classmates are not only co-workers, but also individuals interacting socially as friends. LÄS MER

 2. 2. How does the job applicants' ethnicity affect the selection process? : Norms, Preferred competencies and expected fit

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Sima Wolgast; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Discrimination; Ethnicity; Arab; systematic recruitment; Organizational norms; Person Environment fit; organizational psychology; intergroup relations; in-group and out-group; in-group favoritism; stereotypes; Social psychology; diskriminering; etnicitet; arab; systematiskt rekrytering; organisations normer; Person-miljö matchning; organisations psykologi; intergrupp relationer; in-grupp och ut-grupp; in-grupps favouritism; Stereotyper; social psykologi;

  Sammanfattning : The present thesis aimed to study different factors influencing recruiters when recruiting from an applicant pool with applicants from an ethnic ingroup and outgroup. Ethnicity was predicted to influence recruiters’ perception and behaviour in different phases during recruitment. LÄS MER

 3. 3. Pedagogerna och demokratin. En rättssociologisk studie av pedagogers arbete med demokratiutveckling

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Lars Persson; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; curriculum; professionality; democratic education; recognition; meta-norms; pedagogy; teachers; democracy; education; Sociology of Law; democratic development; democratic values;

  Sammanfattning : The Swedish education system is governed by national steering documents, like the Education Act, curriculi and syllabuses. The democratic assignment is a central issue in these documents. The thesis aims to investigate how teachers handle this democratic assignment and how they are influenced by forces on different social levels. LÄS MER

 4. 4. Med andra ord Samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Susanne Duek; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; New Literacy Studies; newly-arrived; children; family literacy; literacy practices; home and school literacy; multilingualism; ethnography; Swedish as second language; sociocultural incongruence; habitus; symbolic capital; short or no education parents; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Swedish as a Second Language; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : This doctoral thesis centres on six children, aged four to nine, who relatively recently immigrated to Sweden. The children’s encounters with literacy are in focus. LÄS MER

 5. 5. Vid framtidens hitersta gräns : Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola

  Detta är en avhandling från Tumba : Mångkulturellt centrum

  Författare :René León Rosales; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi; boys; primary school; Foucault; ethnicity; urban segregation; masculinities; ethnography; ethnology; pedagogy; Etnologi; Ethnology; Pedagogik; Education; grundskola; segregation; maskuliniteter; pojkar; etnicitet; etnografi; pedagogik; interpellation;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa de centrala villkor, normer och värderingar som möjliggör iscensättningen av vissa maskulina elevpositioner och hindrar andra på en skola  i den norra delen av kommunen Botkyrka under 2004-2005. Skolan och kommundelen som denna studie handlar  kännetecknas av en stor andel personer med utländsk bakgrund, ett resultat av urban etnisk segregation. LÄS MER