Sökning: "grief journalism"

Hittade 1 avhandling innehållade orden grief journalism.

  1. 1. Sorgens avtryck Erfarenheter av medverkan som sörjande i journalistik om brott och olyckor

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för mediestudier

    Författare :Anette Forsberg; Stockholms universitet.; [2015]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism; journalistik; mourners; grief journalism; source relations; journalism ethics; ethics of proximity; news values; narratives; journalistic strategies; sörjande; sorg; journalistik; källrelationer; journalistisk etik; närhetsetik; nyhetsvärde; narrativ; journalisters strategier; Journalistik; Journalism;

    Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate the experiences of mourners of participating in news reports about grief in connection with crime and accidents. There are two overarching research questions. LÄS MER