Sökning: "grammar instruction"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden grammar instruction.

 1. 1. Un modelo cognitivo para la enseñanza del subjuntivo

  Författare :Marcelo Cea; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; subjuntivo; ELE; lingüística cognitiva; Marcelo Cea; enseñanza; aprendizaje; didáctica; español; español como lengua extranjera; gramática; subjunctive; grammar; cognitive grammar; Spanish; teaching; learning; second language acquisition;

  Sammanfattning : Abstract In the present thesis the development and subsequent implementation of the Didactic Models 1 and 2 of the Subjunctive is described. The models focus on the use of a question, with which the student makes the most adequate mode choice for each case. LÄS MER

 2. 2. På jakt efter språk : : om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Fredrik Hansson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; educational linguistics; critical literacy; school subject Swedish; mother tongue subjects; upper secondary school; language development; subject didactics; writing instruction; explicit teaching; invisible pedagogy; metalanguage; grammar instruction; genre pedagogy; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett gemensamt drag i befintlig forskning är att språkliga delar av gymnasieskolans svenskämne framstår som diffusa och tycks sakna kärna och teoretisk ram. Syftet med avhandlingen På jakt efter språk är att beskriva och problematisera språkdelen i gymnasieskolans svenskämne. LÄS MER

 3. 3. English in Primary Education in Sweden and Vietnam : Teaching practices, learner outcomes and out-of-school exposure

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Vi Thanh Son; Lund University.; Lunds universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; L2 English; primary school; procedural; ; declarative; grammar; 3-sg-s; Sweden; Vietnam; out-of-school exposure;

  Sammanfattning : This thesis investigates the interaction between teaching and learning of English in young learners in Sweden and in Vietnam. It thus brings together two perspectives – teaching and learning – that are seldom compared between cultural contexts. The main focus of the study is to examine procedural and declarative knowledge of English grammar. LÄS MER

 4. 4. Skönheten och nyttan : Om synen på gymnasiesvenskans litteraturundervisning 1947-1985

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Henrik Román; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :General; educational reform; curriculum theory; literature instruction; mother tongue instruction; reproduction; curriculum history; upper secondary school; history of education; ALLMÄNT;

  Sammanfattning : The object of study is the ongoing discussions on upper secondary literature instruction during 1947-1985, the foundation era of the integrated Swedish school system. Publications from the Swedish Teacher Association have been the main source material. LÄS MER

 5. 5. Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. En studie av läroprocesser bland elever med olika förstaspråk

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Gun Hägerfelth; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Scandinavian languages and literature; undervisning i främmande språk; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; Applied linguistics; foreign languages teaching; Teacher education; Lärarutbildning; sociosemiotics; Vygotskij; Halliday; ethnography of speaking; functional grammar; cohesion; socio-cultural theory; momological; dialogical; sociolingvistik; Nordiska språk språk och litteratur ; language use; patterns of language use; particpation patterns; interaction; second language; science classroom; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Second language; Andraspråksinlärning; Undervisning; Naturkunskap; Sociosemiotics; Functional grammar; Patterns of language; Momological; Dialogical; Participation patterns; Cohesion; Socio-cultural theory; Interaction;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens huvudfråga är hur språket används i skolämnet naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. Språket ses som vår viktigaste resurs för utveckling och lärande i olika skolämnen. LÄS MER