Sökning: "government training college"

Hittade 1 avhandling innehållade orden government training college.

  1. 1. Hantverksskicklighet och kreativitet Kontinuitet och förändring i en lokal textillärarutbildning 1955-2001

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Annelie Holmberg; Uppsala universitet.; [2009]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Textile teacher education; textile craft; practical knowledge; higher education; creativity; change; continuity; Fackskola; government training college; Uppsala .;

    Sammanfattning : The aim in this study is to investigate how the textile subjects in the education of teachers in textiles in Uppsala changed during the period 1955-2001. What has the introduction into the academic, scientific tradition meant for the textile education? The aim is to describe what developments occurred as a result of this influence on the subject area, by analyzing the causes and factors inherent in this process. LÄS MER