Sökning: "global haemostatic tests"

Hittade 1 avhandling innehållade orden global haemostatic tests.

  1. 1. Coagulation disturbances in the critically ill patient with special reference to prediction of outcome

    Detta är en avhandling från Department of Coagulation Disorders and Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Malmö University Hospital, Lund University, Malmö, Sweden

    Författare :Gunnar Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; protein C; mortality; intensive care; health economics; global haemostatic tests; blood coagulation disorders; APC-PCI complex; abdominal aortic aneurysm operation; antithrombin; Medicin människa och djur ;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kritiskt sjuka patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA) har ofta störningar i blodets levringsförmåga (koagulation). Kliniska tecken som blodpropp (djup ventrombos eller blodpropp i lungorna) och/eller blödning kan vara resultatet av aktivering och konsumtion av koagulationsfaktorer och koagulationshämmare. LÄS MER