Sökning: "genusregim"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet genusregim.

  1. 1. Genusregim i förändring : Jämställdhet och makt i kommunal politik mellan åren 1970 och 2006

    Författare :Micael Nilsson; Tora Friberg; Björn Horgby; Stig Montin; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Municipal politics; gender; gender regime; political capital; political field; manliness; male homosociality; hegemony; discursive power; Kommunal politik; politikerroll; genus; genusregim; politiskt fält; politiskt kapital; manlighet; manlig homosocialitet; hegemoni; diskursiv makt; Gender studies; Genus;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att synliggöra formella och informella maktstrukturer i Norrköpings kommuns politiska ledning mellan åren 1970 och 2006 ur ett genusperspektiv. I inledningen ställs frågan om det är så att kvinnors inlemmande i kommunalpolitiken endast har lett till en jämn könsrepresentation i den politiska toppen, men inte medfört verklig politiskt makt. LÄS MER