Sökning: "genus utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden genus utveckling.

 1. 1. (Re)Creating Ecological Action Space : Householders' Activities for Sustainable development in Sweden

  Författare :Karin Skill; Elin Wihlborg; Per Gyberg; Susan Baker; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainable development; households; ecological action space; structuration theory; political participation; environmental problems; gender; Hållbar utveckling; hushåll; ekologiskt handlingsutrymme; politiskt deltagande; miljöproblem; genus; struktureringsteori; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Where does my individual responsibility for the environment start and end? Should I be responsible for environmental stress in India only because my shoes were produced there, or for climate change that endangers species in Antarctica, or rising sea levels on Pacific islands which just might have been caused by my driving? What do I need to do if I think it is my responsibility? And how do I decide which is a better alternative from an environmental point of view? Who should I trust when deciding on what action to take, and what opportunities do I need for acting?This multidisciplinary thesis takes the politicization of everyday household activities due to environmental consequences, and individualization of responsibility, as its starting points. These points make it increasingly important to understand what responsibility individuals experience, and how they act in accordance with these perceptions. LÄS MER

 2. 2. Dans i skolan : om genus, kropp och uttryck

  Författare :Anna Lindqvist; Per-Olof Erixon; Christina Segerholm; Bengt Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :dans; danslärare; dansundervisning; flickor; genus; kropp; pojkar; rörelse; skola; Aesthetic subjects; Estetiska ämnen; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is a continuation of my licentiate thesis from 2007 “Dansens plats i skolan. Tradition, utveckling och lärande i Skellefteå kommun” [‘The place of dance in schools. Tradition, development and learning and teaching in the Municipality of Skellefteå’]. LÄS MER

 3. 3. InterNacionalistas : identifikation och främlingskap i svenska solidaritetsarbetares berättelser från Nicaragua

  Författare :Linda Berg; Britta Lundgren; Raoul Granqvist; Beatriz Lindqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; geopolitics; self-images; racialization; spokesman woman; subaltern; identification; Sweden in and Nicaragua; postcolonial studies; postcolonial feminism; estrangement; international solidarity; modernity pre-modernity; development; gender; nationality; Sverige i och Nicaragua; postkoloniala studier; geopolitik; identifikation; främlingskap; internationell solidaritet; modernitet förmodernitet; utveckling; genus; nationalitet; självbilder; rasifiering; talesman kvinna; subalterna; postkolonial feminism; Ethnology; Etnologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore what solidarity workers from Sweden narrate about and from activities in Nicaragua. I focus on how identities reflect nationalising, racialising and gendering imaginations, and how these are being handled within the context of an international solidarity movement – with the ambition to strive for global justice. LÄS MER

 4. 4. Professionsföretagare : I skärningspunkten mellan småföretagande, profession och genus

  Författare :Jenny Appelkvist; Malin Tillmar; Elisabeth Sundin; Lena Högberg; Karin Jonnergård; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Small business ownership; profession; gender; veterinarian; Östergötland County; Småföretagande; profession; genus; veterinär; Östergötland;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om kvinnors företagande i en profession stadd i förändring. Flera professioner i Sverige, men också internationellt, präglas av en ökad andel kvinnor men även av de strukturella omvandlingar som under 1900-talet lett från ett industri- till ett tjänstesamhälle. LÄS MER

 5. 5. Becoming a professional : A longitudinal study of graduates'  professional trajectories from higher education to working life

  Författare :Sofia Nyström; Lars Owe Dahlgren; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lennart Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :longitudinal study; qualitative analysis; profesional development; identity; employability; higher education; work life; community of practice; gender; Longitudinell studie; kvalitativ analys; professionell utveckling; identitet; anställningsbarhet; högre utbildning; arbetsliv; praktikgemenskap; genus; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva akademikers bana mot att bli professionella då de kommer ut i arbetslivet med en magisterexamen i psykologi eller statsvetenskap.The study has a longitudinal design where Political Science and Psychology graduates’ have been interviewed on three consecutive occasions; the last semester before graduation, the first year and then, in the third year of professional work. LÄS MER