Sökning: "genus one"

Visar resultat 1 - 5 av 264 avhandlingar innehållade orden genus one.

 1. 1. Counting rational points on genus one curves

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers University of Technology

  Författare :Manh Hung Tran; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Diophantine equations; rational points; Elliptic curves; genus; descent; determinant method; cubic and quartic curves; genus; rational points; determinant method; descent; cubic and quartic curves; Elliptic curves;

  Sammanfattning : This thesis contains two papers dealing with counting problems for curves of genusone. We obtain uniform upper bounds for the number of rational points of boundedheight on such curves. The main tools to study these problems are descent and variousrefined versions of Heath-Brown’s p-adic determinant method. LÄS MER

 2. 2. ”Känn dig själf” Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wera Grahn; Nina Lykke; Ann Kristin Carlström; Inger Lövkrona; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Museology; museum; the museal imaginary; cultural heritage; the democratic function of the cultural heritage; exhibition; artifact; historical construction; intersectionality; gender; class; ethnicity; nationality; sexuality; sexual difference; gender studies; women’s studies; masculinity studies; post colonial feminist studies; feminist studies of science and technology; nomadology; Museologi; det musealt imaginära; museer; kulturarv; kulturarvets demokratiska funktion; utställning; föremål; historiekonstruktion; intersektionalitet; kön; klass; etnicitet; sexualitet; sexual difference; genus; könsmakt; kvinnohistoria; maskulinitet; postkolonial feminism; feminist studies of science and technology; nomadologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks hur privilegierade representationer av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och konstrueras i samtida museipraktiker med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Studien visar hur dessa musealt imaginära representationer samverkar med intersektionella aspekter som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Den korrekta avvikelsen : vetenskapsanvändning, normalitetssträvan och exkluderande praktiker hos RFSL, 1950-1970

  Detta är en avhandling från Umeå : Holzweg

  Författare :Andréaz Wasniowski; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; homosexuality; heteronormativity; gender; sexual deviation; homosexual movement; Daughter of bilitis; Mattachine Society; ONE; Wilhelm Stekel; Richard von Krafft-Ebing; Albert Moll; Wilhelm Reich; Magnus Hirschfeld. Allan Hellman; George Henry; Alfred Kinsey; Sigmund Freud; Ellis Havelock; Jarl Wagner Smitt; Albert von Schrenck-Notzing; Karl Heinrich Ulrichs; RFSL; homosexualitet; heteronormativitet; normer; sexualvetenskap; sexologi; psykoanalys; representationalism; genus; queer; transvestitism; transsexualism; hermafroditism; masochism; sadism; sexualitet; skötsamhet; förbundshistoria; Kinseyrapporten; Wilhelm Stekel; Richard von Krafft-Ebing; Albert Moll; Wilhelm Reich; Magnus Hirschfeld. Allan Hellman; Gunnar Inghe; George Henry; Alfred Kinsey; Vilhelm Lundstedt; Gunnar Nycander; Anton Nyström; Sigmund Freud; Ellis Havelock; Bror Gadelius; Henning Pallesen; Carl Regman; Jarl Wagner Smitt; Albert von Schrenck-Notzing; Karl Heinrich Ulrichs; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the organisation today known as the Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights (RFSL) and its activities from the founding year 1950 to around 1970. RFSL was the first Swedish organisation that worked for non-heterosexual persons. LÄS MER

 4. 4. Genus im Wandel : Studien zu Genus und Animatizität anhand von Personenbezeichnungen im heutigen Deutsch mit Kontrastierungen zum Schwedischen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Bettina Jobin; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; agreement; animacym contrastive linguistics; corpus linguistics; German; grammatical gender; grammaticalization; inflectional morphology; language change; non-personal agents; person reference; pronouns; Swedish; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik; German; Tyska;

  Sammanfattning : This study investigates, theoretically and empirically, the role of animacy in the development of gender systems. The theoretical background is a grammaticalisation approach to language change. LÄS MER

 5. 5. Genus im Wandel Studien zu Genus und Animatizität anhand von Personenbezeichnungen im heutigen Deutsch mit Kontrastierungen zum Schwedischen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Bettina Jobin; Gunnar Magnusson; Hans-Olav Enger; Damaris Nübling; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; agreement; animacy; contrastive linguistics; corpus linguistics; derivation; German; Swedish; grammatical gender; grammaticalization; inflectional morphology; language change; non-personal-agents; person reference; pronoun; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap;

  Sammanfattning : This study investigates, theoretically and empirically, the role of animacy in the development of gender systems. The theoretical background is a grammaticalisation approach to language change. LÄS MER