Sökning: "genus och politik"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden genus och politik.

 1. 1. Genus och politik : en jämförelse mellan svensk och fransk abort- och preventivmedelslagstiftning från sekelskiftet till andra världskriget

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Elisabeth Elgan; Elisabeth Elgán; Uppsala universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; abort; preventivmedel; genus; sexualitet; socialpolitik; fransk historia; svensk historia; politisk historia; kvinnohistoria; jämförande historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Genusregim i förändring Jämställdhet och makt i kommunal politik mellan åren 1970 och 2006

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Micael Nilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Municipal politics; gender; gender regime; political capital; political field; manliness; male homosociality; hegemony; discursive power; Kommunal politik; politikerroll; genus; genusregim; politiskt fält; politiskt kapital; manlighet; manlig homosocialitet; hegemoni; diskursiv makt; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att synliggöra formella och informella maktstrukturer i Norrköpings kommuns politiska ledning mellan åren 1970 och 2006 ur ett genusperspektiv. I inledningen ställs frågan om det är så att kvinnors inlemmande i kommunalpolitiken endast har lett till en jämn könsrepresentation i den politiska toppen, men inte medfört verklig politiskt makt. LÄS MER

 3. 3. Som en byracka : självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap

  Detta är en avhandling från h:ström - Text & Kultur

  Författare :Maria Jönsson; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 1970s; autobiography; woman’s emancipation; gender studies; grotesque; laughter as subversion; Agneta Klingspor; Kerstin Thorvall; Kerstin Bergström; självbiografi; självbiografisk roman; bekännelselitteratur; 1970-talets kvinnorörelse; jagberättande; livsberättande; genus; autofiktion; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The study deals with Agneta Klingspor’s autobiographical writings from the 1970s until today. Agneta Klingspor made her debut as an author in 1977 with the diary Inte skära bara rispa. Kvinnodagbok 1962–76 (No Cutting Only Scratching. A Woman’s Diary 1962–76). LÄS MER

 4. 4. Mellan tystnad och tal : Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Maria Carbin; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap; Honour-related violence; immigrant girls; Postcolonial feminism; Political science; Discourse theory; subject positions; race ethnicity; gender; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the contestations around the question of how violence against young women from ethnic minorities was articulated in Swedish public policy debates from 1995-2008. One core question investigated in this study is how the “new” problem of co called honour killings is categorised and understood within gender equality policies against violence and policies of immigrant integration. LÄS MER

 5. 5. Uncontainable Life A Biophilosophy of Bioart

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marietta Radomska; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Bioart; uncontainable life; the non living; death; continental philosophy; feminist theory; Deleuze and Guattari studies; posthumanist feminism; critical life studies; animal studies; gender; bioscience; biotechnology; matter; assemblage; affect; human nonhuman relations.; Biokonst; otyglat liv; the non living; död; kontinental filosofi; feministisk teori; studier av Deleuze och Guattari; posthumanistisk feminism; kritiska livsstudier; djurstudier; genus; biovetenskap; bioteknologi; materia; assemblage; affekt; mänskliga icke-mänskliga relationer;

  Sammanfattning : Uncontainable Life: A Biophilosophy of Bioart investigates the ways in which thinking through the contemporary hybrid artistico-scientific practices of bioart is a biophilosophical practice, one that contributes to a more nuanced understanding of life than we encounter in mainstream academic discourse. When examined from a Deleuzian feminist perspective and in dialogue with contemporary bioscience, bioartistic projects reveal the inadequacy of asking about life’s essence. LÄS MER