Sökning: "genus och identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden genus och identitet.

 1. 1. "Vi kristna unga qvinnor" : Askers Jungfruförening 1865–1903 – identitet och intersektionalitet

  Författare :Mats Larsson; Cecilia Wejryd; Oloph Bexell; Erik Sidenvall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Asker; Maiden Association; Free Church History; Emancipation; Identity; Intersectionality; Gender; Christian Identity; Women History; Baptist; Holiness Movement; 19th Century; Asker; Jungfruförening; Frikyrkohistoria; Identitet; Intersektionalitet; Baptism; 1800-talet; Genus; Ungdom; Kvinnohistoria; Helgelseförbundet; Örebromissionen; Svenska baptistsamfundet; Kristen identitet; Emancipation; Demokrati; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : The Maiden Association in Asker was founded in 1865 20 kilometers southwest of Örebro in the county of Närke. A group of unmarried women closely connected to the Asker Baptist congregation met for prayer, bible reading and conversations with early democratic overtones. LÄS MER

 2. 2. Motstånd och konformitet : Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena

  Författare :Ronny Högberg; Kerstin Bergqvist; Anders Garpelin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Identity; vocational students; masculinity and schooling; social class and schooling; resistance; school counter culture; Identitet; elever på yrkesförberedande program; maskulinitet och skola; klass och skola; motstånd; motkultur.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en fältstudie i två klasser på gymnasieskolans Byggprogram. Intresset är riktat mot hur ett antal ungdomar, vilka samtliga är pojkar och i varierande grad är ointresserade av så kallade teoretiska studier, förhåller sig till kärnämnena. LÄS MER

 3. 3. Nationalism i fredens tjänst : Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939

  Författare :Ingela Nilsson; Daniel Lindmark; Carina Rönnqvist; Irene Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; nationalism; pacifism; internationalism; patriotic pacifism; peace and war; peace education; ideological hegemony; gender; manliness masculinity; collective identity; history education; the Interwar era; history textbook revision; nationalism; pacifism; internationalism; patriotisk pacifism; krig och fred; fredsfostran; ideologisk hegemoni; genus; manlighet maskulinitet; kollektiv identitet; historieundervisning; mellankrigstiden; historieläroboksrevisioner; Matilda Widegren; Greta Stendahl; Herman Söderbergh; Elisabet Eurén; Theodor Blomqvist; Ingvard Nielsen; Svenska skolornas fredsförening; Nordiska lärares fredsförbund; kväkarna; Förbundet för kristet samhällsliv; IKFF; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to contribute to the field of research that examines the relationship between peace efforts and nationalism. The relationship will be studied from perspectives of educa- tional history and history didactics. LÄS MER

 4. 4. Idrottens kön. Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag

  Författare :Jesper Andreasson; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; heteronormativitet; ritual; hegemoni; struktur; identitet; konstruktivism; kropp; sexualitet; genus; kollektiv; idrott; Sociologi; etnografi; Genusvetenskap; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation analyses and describes how gender, the body and sexuality are constructed within Swedish team sports. The study is based on qualitative, ethnographic field work with the male handball team Kula HF and the female soccer team Solby IK. LÄS MER

 5. 5. Den ensamma sjöjungfrun : Om Carina Rydbergs jagberättande ur ett genreperspektiv

  Författare :Tamara Andersson; Maria Jönsson; Elisabeth Hästbacka; Annelie Bränström Öhman; Anna Forssberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Carina Rydberg; autofiction; autobiography; identity narrative; the Gothic; female Gothic; genre; Swedish literature; identity; gender; sex; femininity; monstrosity; female authors; transgression; the uncanny; intelligibility; Carina Rydberg; autofiktion; självbiografi; jagberättande; gotik; genre; svensk litteratur; identitet; genus; kön; femininitet; monster; kvinnliga författare; författarroll; transgression; det kusliga; das Unheimliche; begriplighet; Literature; litteraturvetenskap; gender studies; genusvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this study is the two autobiographical novels Den högsta kasten (1997) and Djävulsformeln (2000) by Swedish author Carina Rydberg. Both novels generated lively public debate regarding how they ought to be read and understood, what genre they belonged to, and the ontological status of the narrating “I”. LÄS MER