Sökning: "genus 1900-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden genus 1900-talet.

 1. 1. Kroppens medborgarfostran : Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919-1962

  Författare :Pia Lundquist Wanneberg; Jan Lindroth; Christina Florin; Else Trangbaek; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; State formation; the democratic welfare state; civic education; physical education; Ling gymnastic; sport; body; class; gender; History subjects; Historieämnen; Fysisk fostran – genusaspekter – historia – Sverige – 1900-talet; Fysisk fostran – sociala aspekter – historia – Sverige – 1900-talet; Gymnastikundervisning – historia – Sverige – 1900-talet; Idrottsundervisning – historia – Sverige – 1900-talet; Linggymnastik – Sverige; History; Historia;

  Sammanfattning : The problem forming the basis of this study is why Ling gymnastics, a product of the early 19th Century, was constantly practised in Swedish state-run schools during the 1950s despite the fact that, from the beginning of the 20th Century, it had been questioned by scientists and faced stiff competition from sport. The thesis approaches the question in relation to the state and the body. LÄS MER

 2. 2. Sápmi i förändringens tid : en studie av svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv

  Författare :Andrea Amft; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sami history; Sami identity; gender division of labor; marginalization; power relations; dominant - subordinated ethnic groups; ethnic legislation; cultural studies; cultural boundaries;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of the changing living conditions for the Sami in Swedish Såpmi (Samiland) throughout the twentieth century with an analysis based on a gender and ethnic perspective.At the turn of the century, the Sami lived as nomadic reindeer herders and were primarily self- sufficient. LÄS MER

 3. 3. Professionsföretagare : I skärningspunkten mellan småföretagande, profession och genus

  Författare :Jenny Appelkvist; Malin Tillmar; Elisabeth Sundin; Lena Högberg; Karin Jonnergård; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Small business ownership; profession; gender; veterinarian; Östergötland County; Småföretagande; profession; genus; veterinär; Östergötland;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om kvinnors företagande i en profession stadd i förändring. Flera professioner i Sverige, men också internationellt, präglas av en ökad andel kvinnor men även av de strukturella omvandlingar som under 1900-talet lett från ett industri- till ett tjänstesamhälle. LÄS MER

 4. 4. Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet

  Författare :Ulrika Holgersson; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Historia; History; Genusvetenskap; Gender studies; identity; experience; labour history; post-modernism; post-marxism; feminism; women´s magazines; popular culture; work; gender; working-class women; class; classification; Modern historia ca. 1800-1914 ; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The aim of my thesis is to demonstrate how class was constructed linguistically in Svensk Damtidning (Swedish Woman's Magazine) at the beginning of the 20th century. Theoretically, I call for a renewal of studies of class, thus joining the traditions of post-marxism and feminism. LÄS MER

 5. 5. Genus och utbildning : ekonomisk-historiska studier i kvinnors utbildning ca 1870-1970

  Författare :Ingela Schånberg; Ekonomisk-historiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; 1870-1970; SAF; LO; vocational education; gender ideology; gender division of labour; integration; girls´schools; Gender; Education; Ekonomisk och social historia; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The thesis is divided into three sections. The first, “From an education market to public education. The Swedish girls’ school 1874-1962”, deals with the integration of girls’ secondary education into the public education system, as well as with the strengthening and weakening of this special, gender-coded education. LÄS MER