Sökning: "general logics"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade orden general logics.

 1. 1. Generalized General Logics

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Robert Helgesson; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer Science; datalogi;

  Sammanfattning : Logic as a vehicle for sound reason has a long and lustrous history and while most developments follow the traditional notions of binary truth and crisp sentences, great efforts have been placed into the problem of reasoning with uncertainties. To this end the field of "fuzzy logic" is now of great importance both theoretically and practically. LÄS MER

 2. 2. The Logics of Healthcare - In Quality Improvement Work

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Christian Gadolin; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medarbetarskap och organisatorisk resiliens FORE ; Followership and Organizational Resilience; quality improvement; quality improvement work; healthcare organizations; healthcare professionals; institutional logics; institutional work;

  Sammanfattning : Quality improvement (QI) has become a cornerstone in contemporary healthcare organizations with the aim of enabling management that facilitates efficiency and effectiveness, while providing a consistent correlation between health spending and indicators of access to and quality of care. However, despite years of reform which have attempted to change healthcare professionals’ practice, traditional professional modes of working remain relatively stable and entrenched. LÄS MER

 3. 3. Självpresentationernas logiker en tematisk studie av gymnasieskolors identitetsskapande på webben

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Cia Gustrén; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upper secondary school; self-presentations; websites; self-referential; identity-formation; thematic analysis; thematization; logics; social aspects; political aspects; fantasmatic aspects; Gymnasieskolor; självpresentationer; webbsidor; självtolkningar; identitetsskapande; identitetsformationer; logiker; sociala aspekter; politiska aspekter; fantasmatiska aspekter; media and communication studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this licentiate thesis is to examine the means of self-presentation on the websites of 18 upper secondary schools in Sweden. This empirical material may be referred to as a kind of marketing since they render a highly idealized image of schools. LÄS MER

 4. 4. Decision support in dementia care developing systems for interactive reasoning

  Detta är en avhandling från Umeå : Datavetenskap

  Författare :Helena Lindgren; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Artificial intelligence; human-computer interaction; activity theory; argumentation; fuzzy logic; general logics; clinical decision support systems; cognitive disorder; dementia; differential diagnosis; clinical practice guideline; knowledge engineering; knowledge representation; cognitive ergonomics; interactive reasoning; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Computer Science; datalogi;

  Sammanfattning : Demensvården i Sverige och i andra delar av världen har på olika sätt varit i fokus de senaste åren där man påtalat behovet att utveckla metoder och riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Detta för att möta den växande andelen äldre människor som också utvecklar demenssjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Orsak: Våldtäkt : om våldtagna män i medicinsk praktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Jens Lindberg; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rape; male rape; sexual victimization; sexual violence; victimhood; patient; treatment; healthcare; medicine; medical practice; care practices; logics; poststructuralism; discourse theory; ethnography; gender; masculinity; body; gender equality; heteronormativity; Våldtäkt; våldtäkt på män; sexuellt våld; offerskap; patient; bemötande; sjukvård; medicin; medicinsk praktik; vårdpraktiker; logikperspektivet; poststrukturalism; diskursteori; etnografi; etnologi; genus; könsroller; maskulinitet; kropp; jämställdhet; heteronormativitet.; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : Within the Swedish healthcare system, the care of raped men varies and many hospitals lack specific programmes. The aim of the thesis is to describe and analyse how meanings about rape and raped men are produced within Swedish healthcare. LÄS MER