Sökning: "gender power relations"

Visar resultat 1 - 5 av 190 avhandlingar innehållade orden gender power relations.

 1. 1. Genusregim i förändring : Jämställdhet och makt i kommunal politik mellan åren 1970 och 2006

  Författare :Micael Nilsson; Tora Friberg; Björn Horgby; Stig Montin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Municipal politics; gender; gender regime; political capital; political field; manliness; male homosociality; hegemony; discursive power; Kommunal politik; politikerroll; genus; genusregim; politiskt fält; politiskt kapital; manlighet; manlig homosocialitet; hegemoni; diskursiv makt; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att synliggöra formella och informella maktstrukturer i Norrköpings kommuns politiska ledning mellan åren 1970 och 2006 ur ett genusperspektiv. I inledningen ställs frågan om det är så att kvinnors inlemmande i kommunalpolitiken endast har lett till en jämn könsrepresentation i den politiska toppen, men inte medfört verklig politiskt makt. LÄS MER

 2. 2. Från medarbetare till chef : Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Författare :Sophie Linghag; Anna Wahl; Jan Löwstedt; Elisabeth Sundin; Elin Kvande; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management; Managers; Gender; Careers; Management sourcing; Young managers; Management development; Gender practices; Gender construction; Gender ordering; Chefer; Genus; Chefsförsörjning; Karriär; Chefsutveckling; Unga chefer; Kön; Könsordning;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER

 3. 3. Women's cattle ownership in Botswana : Rebranding gender relations?

  Författare :Andrea Petitt; Seema Arora-Jonsson; Alice J. Hovorka; Cecilia Waldenström; Jaqueline Solway; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; gender; women; livestock; cattle; ownership; property; commercialization. change; intersectionality;

  Sammanfattning : Cattle are often portrayed as a male affair in Botswana. However, venturing out into the Kalahari countryside to scratch the surface of this state of affairs, another picture emerges. LÄS MER

 4. 4. Gender, Power and Post-Bureaucracy : Work Ideals in IT Consulting

  Författare :Helen Peterson; Christine Roman; Ewa Gunnarsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; post-bureaucracy; power; IT consulting; gender; individualisation; work ideal; work narrative; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with work environments defined as post-bureaucratic, and which are characterised by individualisation and a decrease in the employer's formal control. The study shows how the employees in such work contexts are both empowered and disciplined. LÄS MER

 5. 5. Man talar om jämställd idrott : Om jämställdhetssamtal med manliga idrottsledare och förutsättningar för jämställd idrott

  Författare :Matthis Kempe-Bergman; Karin Redelius; Håkan Larsson; Susanna Hedenborg; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; sport; gender; gender equality; men; masculinities; sport leaders and coaches; post-structuralism; discourse analysis; subject positions; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : As a result of a historically anchored relationship between the Swedish state and the sports movement, gender equality has been a prioritized area of interest in Swedish sports since the 1970s. Despite long-term work in this field, research indicates a notable gap between what is said and done at the central level and locally. LÄS MER