Sökning: "gender mainstreaming implementering"

Hittade 1 avhandling innehållade orden gender mainstreaming implementering.

  1. 1. Making equality work Ambiguities, conflicts and change agents in the implementation of equality policies in public sector organisations

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Anne-Charlott Callerstig; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Change agents; equality; gender; gender mainstreaming; organisation; policy implementation; Förändringsaktörer; genus; jämställdhetsintegrering; jämlikhet; implementering av politiska strategier; organisation;

    Sammanfattning : The overall aim of this study is to contribute to knowledge about the implementation of equality policies in public sector organisations. This is achieved through the development of a theoretical framework of feminist implementation studies. LÄS MER