Sökning: "gender difference"

Visar resultat 1 - 5 av 433 avhandlingar innehållade orden gender difference.

 1. 1. After idealism and difference : subjects of yellow feelings and sentimental narratives of migration

  Författare :Lan Kieu; Maria Carbin; Linda Berg; Lene Myong; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Idealism; difference; universality; ethics; ethnicity; love; migration; endurance; mimetic desire; monolingualism; power; gratitude; agency.; genusvetenskap; gender studies;

  Sammanfattning : After Idealism and Difference is a critical and ethical project of reading the postcolonial other. Taking a void from postcolonial and poststructuralist feminist critique, my thesis aims to deconstruct the privilege of the “marginalia” as the beloved object of feminist scholarship. LÄS MER

 2. 2. Technology and Sexual Difference

  Författare :Monica Obreja; Nina Lykke; Cathrine Egeland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sexual difference; technology; gender-technology co-construction; gender; sex; arbitrary; contingent; historical association; masculin ity; weak thesis; strong thesis; Luce Irigaray; the feminine; Könsskillnad; teknik; genus-teknik-samkonstruktion; genus; kön; arbiträrt; kontingent; historical association; maskulinitet; weak thesis; strong thesis; Luce Irigaray; det feminina;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to interrogate a particular understanding of gender and technology as co-constructed from the standpoint of sexual difference theory by showing what this conceptualization of gender and technology excludes. It is also an attempt to enable an understanding of what is excluded by elaborating upon the conditions for thinking technology, gender and sexual difference differently. LÄS MER

 3. 3. Genusgörande och läkarblivande : attityder, föreställningar och förväntningar bland läkarstudenter i Sverige

  Författare :Jenny Andersson; Katarina Hamberg; Pär Salander; Eva Johansson; Birgitta Hovelius; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender bias; gender perspective; medical education; medical students; gender awareness; gender beliefs; gender norms; mixed methods; feminization of medicine; medical curricula; gender sensitivity; genus bias; genusperspektiv; läkarutbildning; läkarstudenter; genusmedvetenhet; föreställningar om kön; mixed method; feminisering; dold läroplan;

  Sammanfattning : The inclusion of a gender perspective in medicine has shown that gender is an essential factor in health and disease, in medical encounters and also in medical students’ educational environment. The aim of this study was to explore attitudes, preconceptions and norms regarding gender within medical education and processes of gender bias. LÄS MER

 4. 4. ”Känn dig själf” : Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer

  Författare :Wera Grahn; Nina Lykke; Ann Kristin Carlström; Inger Lövkrona; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Museology; museum; the museal imaginary; cultural heritage; the democratic function of the cultural heritage; exhibition; artifact; historical construction; intersectionality; gender; class; ethnicity; nationality; sexuality; sexual difference; gender studies; women’s studies; masculinity studies; post colonial feminist studies; feminist studies of science and technology; nomadology; Museologi; det musealt imaginära; museer; kulturarv; kulturarvets demokratiska funktion; utställning; föremål; historiekonstruktion; intersektionalitet; kön; klass; etnicitet; sexualitet; sexual difference; genus; könsmakt; kvinnohistoria; maskulinitet; postkolonial feminism; feminist studies of science and technology; nomadologi; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks hur privilegierade representationer av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och konstrueras i samtida museipraktiker med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Studien visar hur dessa musealt imaginära representationer samverkar med intersektionella aspekter som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. LÄS MER

 5. 5. Gender and physiology in ice hockey : a multidimensional study

  Författare :Kajsa Gilenstam; Karin Henriksson-Larsén; Kim Thorsen; Staffan Karp; Carl Johan Sundberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; physiology; gender; sports medicine; ice hockey; women s sport; athletic performance; social conditions; qualitative method; quantitative method; exercise tests; Sports; Idrott; Gender studies; Genus; Physiology; fysiologi;

  Sammanfattning : Background That men are prioritised over women has been called the “gender regime in sport”, and has in part been explained by the gender difference in performance. However, gender differences in physical performance between women and men can be debated to depend on how comparisons are made and on the fact that there are many different confounders that may influence the results. LÄS MER