Sökning: "functional dysphonia"

Hittade 1 avhandling innehållade orden functional dysphonia.

  1. 1. Vocal Loading and Recovery

    Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

    Författare :Susanna Whitling; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
    Nyckelord :vocal loading; vocal recovery; functional dysphonia; voice rest; voice accumulation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER