Sökning: "frihet och kontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden frihet och kontroll.

 1. 1. Frihet under kontroll : Om kontroll i åkerinäringen

  Författare :Lotta Pettersson; Henrik Tham; Anne Alvesalo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Road haulage industry; trucking; formal control; neutralizations; masculinities; occupational crime; criminality; Criminology; Kriminologi;

  Sammanfattning : This dissertation, based on two studies, examines the significance of formal control, i.e. the actors and agencies whose formal task involves the use of a range of measures to exercise control within the road haulage industry. LÄS MER

 2. 2. Mellan frihet och kontroll : om läroplanskonstruktioner i svensk skola

  Författare :Jan Morawski; Tomas Englund; Lars Petterson; Ingrid Carlgren; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Curriculum; freedom and control; Panopticon; deliberative communication; curriculum as content; curriculum as result; curriculum as process; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education; Keywords: Curriculum;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how different competing discourses inthe historical context of the Swedish education development have qualifiedand disqualified different constructions of national curriculum. How andafter what kind of principles is the curriculum constructed? What qualifywho are going to be recognized as the author and addressee of the curriculum?These key questions of the study are discussed in the first part of thethesis. LÄS MER

 3. 3. Välfärdsektorn, en arena för makt och motstånd : Studier av sjukvård och hemtjänst

  Författare :Mona Andersson; Ulf Johanson; Erik Bjurström; Matti Skoog; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aktör; struktur; ekonomistyrning; förändring; beställar-utförarmodell; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Today there is a growing interest in research on concrete practice within organizations, which has implications for the understanding of how performance management works. New control ideals are often introduced in an organizational and socially embedded practice, where taken for granted assumptions about what is right and wrong or good and bad actions are already established. LÄS MER

 4. 4. Trygghet - på vems villkor? Uppfattningar om och erfarenheter av trygghet hos äldre personer med behov av omsorg

  Författare :Martina Boström; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen var att bidra till ökad förståelse av hur äldre personer med skiftande omsorgsbehov uppfattade och erfor trygghet, i ordinärt och särskilt boende.Avhandlingens två första studier baserades på material från fokusgruppintervjuer med totalt 45 äldre personer boende i seniorboende. LÄS MER

 5. 5. Akademin som arbetsplats : hälsa, ohälsa och karriärmöjligheter ur ett genusperspektiv

  Författare :Eva Källhammer; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : In focus in this licentiate thesis is academia as a workplace. The aim is to explore possible relations between working conditions, career possibilities and health and ill-health, respectively. LÄS MER