Sökning: "framtidsstudier"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet framtidsstudier.

 1. 1. Sharing the doughnut : Exploring sustainable and just futures

  Författare :Eléonore Fauré; Ulrika Gunnarsson-Östling; Göran Finnveden; Frances Fahy; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sustainability goals; goal conflicts; trade-offs; environmental justice; futures studies; backcasting; future scenarios; climate and energy targets; sustainability assessments; Objectifs de durabilité; Conflit d objectifs de durabilité; justice environnementale; prospective; backcasting; évaluation d impacts de durabilité; Hållbarhetsmål; målkonflikter; miljörättvisa; framtidsstudier; backcasting; framtidsscenarier; klimat och energimål; hållbarhetsutvärderingar; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : Despite decades of international discussions or summits on the need to radically reduce e.g. increasing concentrations of greenhouse gases (GHGs) or biodiversity loss, these are still rising. LÄS MER

 2. 2. Fångenskap och flykt : Om frihetstemat i svensk barndomsskildring, reseskildring och science fiction decennierna kring 1970

  Författare :Svante Landgraf; Martin Kylhammar; Emma Eldelin; John Brumo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Childhood novels; travelogues; science fiction; futures studies; Lars Gustafsson; Jan Myrdal; Sven Lindqvist; Barndomsskildringar; reseskildringar; science fiction; framtidsstudier; Lars Gustafsson; Jan Myrdal; Sven Lindqvist;

  Sammanfattning : Frihet är ett viktigt tema under nittonhundratalet, kanske särskilt decennierna omkring 1970 med allt vad den tiden innehåller av frigörelsekamp, uppror mot gamla traditioner, individualism och kollektivism. Den här avhandlingen spårar det temat genom tre genrer i den svenska litteraturen, från sextiotalet och framåt: den självbiografiska barndomsskildringen, reseskildringen och science fiction-romanen. LÄS MER

 3. 3. Framtidsstudier i stora organisationers långsiktiga planering : analysmodell och fallstudier

  Författare :Kent Ehliasson; Lars Ingelstam; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Future studies; long-term planning; Ericsson; Swedish Armed Forces; future issues; architecture of the future study; view on society; view on humanity; view on technology; Planeringsmetoder; verksamhetsplanering; prognoser; långtidsplanering; strategisk planering; stora företag; prognos; fallstudier; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : People use a variety of means to orient themselves towards the future. A more organised approach to handling the future known as "futures studies" is often used in a variety of contexts including long-term planning within large organisations. LÄS MER

 4. 4. Two strategies for dealing with uncertainty in social-ecological systems

  Författare :Åsa Svenfelt; Göran Finnveden; Karl-Henrik Dreborg; Rebecka Milestad; Philip J. Vergragt; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Futures studies; social-ecological systems; feedback loops; environmental policy; environmental quality objectives; participation; scenarios; Environmental engineering; Miljöteknik;

  Sammanfattning : The scale of environmental problems is increasing. Globalisation and trade haveweakened the links between the ecosystems in which goods are produced and thecommunities in which they are consumed. LÄS MER

 5. 5. Just Sustainable Futures : Gender and Environmental Justice Considerations in Planning

  Författare :Ulrika Gunnarsson-Östling; Mattias Höjer; Göran Cars; Susan Fainstein; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER;

  Sammanfattning : This thesis contributes and deepens knowledge on long-term planning for sustain­able development through exploring environ­mental justice and gender discourses in planning and futures studies. It also suggests ways of working with those issues. LÄS MER