Sökning: "från bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 237 avhandlingar innehållade orden från bedömning.

 1. 1. Bedömning av läsförståelse - och sen då? : bedömning av meningsskapande i en kommunövergripande bedömningsprocess

  Författare :Helena Sjunnesson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :bedömning; fallstudie; löst kopplade system; performativitet; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Kommuners upprättande av lokala bedömningsprogram, där vad som sker i den pedagogiska praktiken ska utvärderas och kontrolleras, kan ses som exempel på hur en utvidgad bedömningskultur på internationell och nationell nivå transformerats till lokal nivå. I denna studie undersöks vilka konsekvenser en utökad bedömningskultur kan få för såväl pedagoger som för elever och undervisningsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Från idé till gestaltningsförslag : fallstudie från Projekt Konstpaus

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; Image analysis; Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 3. 3. Assessing responsiveness in the mental health care system : the case of Tehran

  Författare :Ameneh Setareh Forouzan; Miguel San Sebastián; Mehdi Ghazinour; Mojgan Padyab; Ahmad Mohit; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mental health care; responsiveness; health system; Iran; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Introduction: Understanding health service user perceptions of the quality of care is critical to developing measures to increase the utilisation of healthcare services. To relate patient experiences to a common set of standards, the World Health Organization (WHO) developed the concept of health system responsiveness. LÄS MER

 4. 4. Skrivande som handling och möte : Gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet

  Författare :Suzanne Parmenius Swärd; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; uppsatsskrivande; gymnasiet; skrivuppgift; bedömning; svenskämnets skrivande; identitet och skrivande; självbild; written composition; school essay; assessment; self image; self conception; upper secondary school; writing identity; timeconditions; school subject of Swedish; writing instruction; skrivande; skrivforskning; interaktion; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att belysa hur elever i gymnasiet hanterar skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och klarlägga hur villkoren för skrivandet återverkar på elevers självbild avseende skrivande. Det empriska materialet består av skriftliga och muntliga intervjuer, fokusgruppsamtal, observationer och elevtexter och är insamlat under en period som sträcker sig över de två obligatoriska kurserna i svenska. LÄS MER

 5. 5. Freshwater methane and carbon dioxide fluxes : Spatio-temporal variability and an integrated assessment of lake and stream emissions in a catchment

  Författare :Sivakiruthika Natchimuthu; David Bastviken; Åsa Danielsson; Peter A. Raymond; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Lakes; streams; spatio-temporal variability; CH4 flux; CO2 flux; gas transfer velocity; Sjöar; vattendrag; rumsliga och tidsmässiga variationer; CH4-flöden; CO2-flöden; gasutbyteshastighet;

  Sammanfattning : Freshwater bodies such as lakes and streams release the greenhouse gases methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) into the atmosphere. Global freshwater CH4 and CO2 emissions have been estimated to be of a similar magnitude to the global land or ocean carbon sink, and are thus significant components of global carbon budgets. LÄS MER