Sökning: "fotografi"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet fotografi.

 1. 1. Spökmaskinen Sju förändringar och förflyttningar – gestaltningsprocesser i animerad film

  Författare :Nils Claesson; Göran Du Rées; Karin Hansson; Niclas Östlind; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; film; animation; stop motion; workstories; life stories; films; experimental art practice in animated film; literature; performance; transfigurations; politics of memory; the inverted Orpheus myth; Bergman; Strindberg; artistic research; improvisation; embodiment; Gestaltung-fiction; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : The Ghost Machine is a practice-based research project that explores the process of embodiment in animated film. It describes the process of transfiguration from the artist’s/auteur’s point of view and not from an outside position. LÄS MER

 2. 2. Anteckningar om Spår. Fotografi – Bevis – Bild

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Lars Wallsten; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; photography; evidence; trace; pattern; condensation; art; criminalistics;

  Sammanfattning : Anteckningar om Spår (Notes on Traces) is a self-critical and self-reflective practice-based PhD project. It endeavours to make visible how artistic practice can create its content and context in relation to experience, reinterpretation and further progression. The project is an inquiry into photography’s capacity to prove evidence. LÄS MER

 3. 3. I teatralitetens brännvidd : Om Ingmar Bergmans filmkonst

  Detta är en avhandling från Umeå : Atrium Förlag

  Författare :Christo Burman; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ingmar Bergman; film style and aesthetics; theatricality; theatre; intermediality; interartiality; gaze; framing; acting; tracking shot; mask; close-up; photography; commercial; biographical legend; cameo appearance; phenomenology; hermeneutics; verfremdung; theatrum mundi; Ingmar Bergman; filmstil; estetik; teatralitet; teater; intermedialitet; interartialitet; blick; ram; skådespeleri; kameraåkning; mask; närbild; fotografi; reklamfilm; biografisk legend; cameo-framträdande; fenomenologi; hermeneutik; verfremdung; theatrum mundi; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Theatre; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to discuss and exemplify the use of theatre and theatricality in the film aesthetics of Ingmar Bergman (1918-2007). The main primary material of the study consists of a selection of Bergman’s films: the nine commercials made for Bris soap (1951-1953) and the feature films Sawdust and Tinsel (1953), Smiles of a Summer Night (1955), The Seventh Seal (1957), The Magician (1958), Through a Glass Darkly (1961), Winter Light (1963), The Silence (1963), Persona (1966), The Ritual (1969), Scenes from a Marriage (1973), Fanny and Alexander (1983) and Saraband (2003). LÄS MER

 4. 4. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; modernity; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER

 5. 5. Konsten spränger ramarna : John Heartfield och det politiska fotomontaget : [en studie i John Heartfields fotomontage för AIZ]

  Detta är en avhandling från Stockholm : Akademilitt

  Författare :Inger Fredriksson; Stockholms universitet.; [1979]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Heartfield; John; 1891-1968; Fotokonst; Fotografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER