Sökning: "fostra skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden fostra skolan.

 1. 1. Att fostra demokrater : Om skolan i demokratin och demokratin i skolan

  Författare :Ellen Almgren; Anders Westholm; Anders Lindbom; Olof Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Political science; educational policy; political knowledge; school democracy; school segregation; student influence; classroom climate; multi-level analysis; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : A central task for the Swedish school is to foster democratic citizens. The purpose of this thesis is to evaluate some aspects of the fostering of democrats in Swedish schools, focusing on the political knowledge of young people. LÄS MER

 2. 2. Traditioner i möte : en kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan

  Författare :Björn Haglund; Finn Callander; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fritidspedagoger; grundskolan; fritidspedagoger;

  Sammanfattning : Kan fritidspedagoger bidra till att utveckla arbetet i skolan? I Björn Haglunds avhandling, Traditioner i möte. En kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan, studeras fritidspedagoger som arbetar med barngrupper under skoltid. LÄS MER

 3. 3. Värdepedagogik i skolans vardag : Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever

  Författare :Robert Thornberg; Gunnel Colnerud; Solveig Hägglund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; values education; moral education; school rules; discipline; rule practice; moral practice; värdepedagogik; skolregler; fostran; värdegrund; regelarbete; moralisk praktik; normer; socialisation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore values education as it takes place in everyday interactions between teachers and students. Focus has been on rule practice between teachers and students, which has been interpreted during the research process as the most salient phenomenon in the practice of values education. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor

  Författare :Rahnhild Swahn; Kjell Granström; Gunnar Berg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper secondary education; vocational education; student influence; student participation; democratic schooling; experience-based education; experience-based learning; elevinflytande; elevansvar; demokratisk skolning; gymnasieskola; yrkesinriktat program; omvårdnadsprogram; erfarenhetsbaserad undervisning; erfarenhetsbaserat lärande; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Ett övergripande mål för gymnasieskolan har länge varit att fostra eleverna till medborgare i ett demokratiskt samhälle. Därför gäller numera att elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som arbetssätt skall vara viktiga principer i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Unga i normalitetens gränsland : Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

  Författare :Susanne Severinsson; Elisabet Cedersund; Maria Simonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Troubled youth; special education; treatment; discourse analysis; categorization; identity; interpretative repertoire; accountability; Problemungdomar; särskild undervisningsgrupp; hem för vård eller boende; specialpedagogik; stödundervisning; behandling; diskursanalys; kategorisering; identitet; tolkningsrepertoar; accountability; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna studie riktas fokus mot hur samhället ordnar för barns välfärd när de generellt inriktade insatserna inte räcker till. Studien baseras på observationer och intervjuer i tre olika verksamheter för unga i åldern 12-16 år: 1) ett hem för vård eller boende, HVB, med egen skola, 2) en kommunal särskild undervisningsgrupp, f d skoldaghem, och 3) ett HVB för utredning och behandling utan egen skola. LÄS MER