Sökning: "forms of violence"

Visar resultat 16 - 20 av 58 avhandlingar innehållade orden forms of violence.

 1. 16. Att göra rätt : En studie om professionell respektabilitet, emotioner och narrativa linjer bland relationsvåldsspecialiserade åklagare

  Författare :Nina Törnqvist; Tove Pettersson; Janne Flyghed; Sveinung Sandberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Prosecutors; relationship violence; legal work; professionalism; identity; narratives; respectability; theory of emotions; objectivity; åklagare; våld i nära relation; rättsligt arbete; professionalitet; identitet; narrativ; respektabilitet; emotionsteori; objektivitet; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : I likhet med många andra länder har våld i nära relation, sexuellt våld och våld mot barn uppmärksammats mer och mer i Sverige de senaste fem decennierna. I takt med att kunskapen om våld i nära relation har ökat har det också vuxit fram en kritik mot brister inom rättsväsendet, i synnerhet när det gäller att ge skydd och upprättelse till de som utsätts för dessa former av våld. LÄS MER

 2. 17. Not the Whole Story : The Impact of the Church, Traditional Religion and Society on the Individual and Collective Perceptions of HIV in Swaziland

  Författare :Gunilla Hallonsten; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HIV; AIDS; gender; churches; traditional religion; focus groups; Swaziland; southern Africa; symbolic power; symbolic violence; male dominance; HIV-related stigmatization; silence; denial; mis-recognition.;

  Sammanfattning : The thesis is an attempt to contribute to a critical discussion around the discourses that characterize HIV in southern Africa in general, and in Swaziland in particular. The aim of the study is to explore and visualize the experiences of HIV-positive Swazi Christians in church and society, as well as an attempt to explain these experiences with the contributions of key informants and the Swazi tradition. LÄS MER

 3. 18. Livsmystik och destruktiv maktsträvan - två poler i Per Olof Sundmans författarskap : en undersökning med särskilt fokus på romanerna Expeditionen och Två dagar, två nätter

  Författare :Gunilla Häggblom; Anders Pettersson; Peter Forsgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Per Olof Sundman; mystery of life; destructive pursuit of power; sympathetic reading; symptomal reading; double meaning of the text; first-person narrative; focalisation; philosophy of religion; Chassidism; psychoanalysis; middle ground; object relations theory; schizo-paranoid position; integrative position; rational irrational authority; Per Olof Sundman; livsmystik; destruktiv maktsträvan; sympatisk läsart; symptomal läsart; textens dubbla betydelse; jagberättelsen; fokalisering; religionsfilosofi; chassidism; psykoanalys; mellanområde; objektrelationsteori; schizo-paranoid position; integrativ position; rationell irrationell auktoritet; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : My thesis addresses the antagonism between the mystery of life and the destructive pursuit of power which forms a central theme in the works of Per Olof Sundman (1922–1992). The purpose is to show that Sundman uses the theme of the encounter/non-encounter and the destructive leader to examine the conditions for allowing a deeper experience of reality and the destructive exercise of power. LÄS MER

 4. 19. The multiplicities of prostitution experience : narratives about power and resistance

  Författare :Anna Hulusjö; Malmö högskola; []
  Nyckelord :prostitution; power; resistance; personal narratives; genealogical approaches to narrative analysis;

  Sammanfattning : This thesis is not primarily about ‘the rights and wrongs of prostitution’, at least not as they are conveyed in the prostitution debate, rather it aims to shift the focus from what prostitution is (work or violence, empowerment or exploitation), the topic of most prostitution debate, to how prostitution operates. That is, how power relations, knowledges, discourses and practices interconnect in making particular forms of prostitution and particular ways of making sense of prostitution experience possible. LÄS MER

 5. 20. Makar emellan : Äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska arenor, 1810-1880

  Författare :Marie Eriksson; Ulla Rosén; Ann-Catrin Östman; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Wife-beating; marriage; gender; class; Sweden; 19th century; violence; marital conflicts; patriarchal society; Växjö; church records; parliamentary debates; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation examines the discussion that took place during the 19th century surrounding men’s violence against their wives, as well as the contemporary norms and ideas that shaped people’s understanding of, and ability to deal with the problem. The overall objective is to examine how cultural conceptions of gender, class, violence and power (relationships) were created and expressed during the period 1810–1880. LÄS MER