Sökning: "fonologisk medvetenhet fonemisk medvetenhet lärarutbildning"

Hittade 1 avhandling innehållade orden fonologisk medvetenhet fonemisk medvetenhet lärarutbildning.

  1. 1. Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och hinder

    Författare :Tarja Alatalo; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; lärarutbildning; läs- och skrivundervisning; läs- och skrivsvårigheter; stavningsregler; fonologisk medvetenhet fonemisk medvetenhet lärarutbildning; läs- och skrivsvårigheter stavningsregler;

    Sammanfattning : This study focuses on teachers’ opportunities and obstacles to perform skillful reading and writing instruction. It’s about the ability to accurately identify where students are in their reading and writing process and to help them develop good reading skills. LÄS MER