Sökning: "flodin"

Visar resultat 11 - 15 av 83 avhandlingar innehållade ordet flodin.

 1. 11. On Cyclodeviation - Strategies for Investigation, Management and quality of Life

  Författare :Sara Flodin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Strabismus; Orthoptics; Cyclodeviation; Quality of Life;

  Sammanfattning : Introduction: Cyclodeviation is a form of strabismus that is not externally visible. It is measured subjectively and in degrees, as incyclotorsion or excyclotorsion. The perception of subjective tilting does not always accompany ocular torsion, and vice versa; and patients rarely complain specifically about cyclodiplopia. LÄS MER

 2. 12. Epistemisk drift : Genbegreppets rörelser i några av forskningens och undervisningens texter i biologi

  Författare :Veronica Flodin; Ingrid Carlgren; Lena Tibell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gene; gene concept; biology; content; text book; recontextualization; higher education; gen; genbegreppet; biologi; innehåll; lärobok; rekontextualisering; högre utbildning; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att utveckla förståelsen för relationen mellan den kunskap som tas fram i forskning i biologi och den kunskap som det sedan undervisas om, i kurser på universitetet. Arbetet i denna uppsats är begränsat till den del av forskning och undervisning som är inriktad mot användningen av vetenskapliga begrepp i texter, och vilka innebörder användningarna leder till. LÄS MER

 3. 13. Murmästaren Hans Ferster : verksamheten i Sverige 1634-1653

  Författare :Barbro Flodin; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 14. Att uttrycka det undanträngda : Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning

  Författare :Camilla Flodin; Lars-Olof Åhlberg; Simo Säätelä; Arnfinn Bø-Rygg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Aesthetics; Estetik; Aesthetics; estetik;

  Sammanfattning : This thesis examines a central, but neglected aspect of the aesthetic theory of Theodor W. Adorno, namely his notion of art as mediator between mankind and nature. The analysis focuses on Adorno's discussion of art's truth content, understood here as art's ability to give voice to nature as it has been subjugated by the growth of civilization. LÄS MER

 5. 15. Inflammatory mediators and immunocompetent cells in the middle ear with particular regards to otitis media and tympanosclerosis

  Författare :Marie Forséni Flodin; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; immunohistochemistry; inflammation; human middle ear; myringosclerosis; otitis media; rat; tympanosclerosis;

  Sammanfattning : Tympanosclerosis is a well known sequela after acute and chronic otitis media. The pathologically calcified plaques are most commonly found in the tympanic membrane and if located only at this site, it is termed myringosclerosis. LÄS MER