Sökning: "flervåningshus"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet flervåningshus.

 1. 1. Structural-acoustic vibrations in wooden assemblies: Experimental modal analysis and finite element modelling

  Detta är en avhandling från Växjö, Sweden : Linnaeus University Press

  Författare :Åsa Bolmsvik; Linnéuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; wooden framed structure; light weight buildings; multi-storey; flanking transmission; junction; vibration distribution; impact noise; damping; elastomers; finite element analysis; experimental modal analysis; FRF; trästomme; träkonstruktion; träbyggnad; flervåningshus; EMA; FEM; flanktransmission; koppling; knutpunkt; vibrationsspridning; stomljud; stegljud; dämpning; elastomerer; finit elementmetod; experimentell modalanalys; accelerationsmätning; frekvensresponsfunktion; modalanalys;

  Sammanfattning : This doctoral thesis concerns flanking transmission in light weight, wooden multi-storey buildings within the low frequency, primarily 20-120 Hz. The overall aim is to investigate how the finite element method can contribute in the design phase to evaluate different junctions regarding flanking transmission. LÄS MER

 2. 2. Industrialiserad produktion av flervåningshus med trästomme fallstudier av kundanpassning och processutveckling

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Max Bergström; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Sammanfattning : I och med införandet av Boverkets funktionsbaserade byggnads- och konstruktionsregler 1994 blev det åter tillåtet att bygga flervåningshus med trästomme i Sverige. Införandet av de nya reglerna innebar också en avreglering av den svenska bostadsmarknaden. Detta har inneburit att nya krav ställs på marknadsaktörerna. LÄS MER

 3. 3. Vibration transmission in lightweight buildings : Numerical prediction models

  Detta är en avhandling från Structural Mechanics, Lund University

  Författare :Ola Flodén; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2016-12-22]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vibration transmission; structure-borne sound; wood buildings; numerical modelling; finite element method; structure-acoustic coupling; model validation; model calibration; dynamic substructuring; model order reduction;

  Sammanfattning : Ljud från grannar är ett återkommande problem för boende i flerfamiljshus. Problemen är generellt mer omfattande för de som bor i flervåningshus byggda i trä, en byggnadstyp som blir allt vanligare i Sverige. Många av de boende i trähus upplever även att störande vibrationer är vanligt förekommande i trähus. LÄS MER

 4. 4. Complexity and learning in timber frame housing the case of a solid wood pilot project

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ylva Sardén; Luleå tekniska universitet.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : An extensive governmental evaluation of the Swedish construction industry shows that it is possible to reduce production costs in housing construction through industrialisation, customer orientation, and a more efficient construction process. Today large construction companies are more and more focused on dealing with systems and coordinating large projects and the real production is getting less important. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan träkomponenttillverkare och stora byggföretag en studie av massivträbyggnade

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ylva Fredriksson; Luleå tekniska universitet.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : Under en lång tid har trä tappat marknad till stål och betong vad gäller stommar för flervåningshus, ett skäl till detta är att bristen på kundfokusering lett till att träindustrins sida halkat efter vad gäller framtagandet av effektiva systemlösningar för husbyggandet och helhetsåtagande gällande kvalitetstänkande. I dagsläget upplever träkomponenttillverkarna att byggföretag väljer att använda sig av andra material, framför allt betong, därför att de är vana vid det, även i situationer där massivträlösningar skulle kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ. LÄS MER