Sökning: "flerspråkig"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet flerspråkig.

 1. 1. Lära och leka med flera språk : Socialt samspel i flerspråkig förskola

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Polly Björk-Willén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multilingual preschool; social interaction; participation; language choice; language alternation; multimodality; learning; ethnomethodology; conversation analysis; Flerspråkig förskola; Socialt samspel; Deltagande; Språkval; Språkalternering; Multiomdalitet; Lärande; Etnometodologi; Konversationsanalys; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att studera barns sociala samspel med varandra och med vuxna i en flerspråkig förskolekontext. Mer specifikt studeras barnens språkanvändning i lek och i lärarledda aktiviteter, och hur barnen använder andra semiotiska resurser än språk för att åstadkomma deltagande i förskolans olika sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Erbjudande till kommunikation i en flerspråkig förskola : fria och riktade handlingsområden

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Åsa Ljunggren; Malmö University.; Malmö University.; [2013]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; förskola; flerspråkig; kommunikation;

  Sammanfattning : The study was conducted in a multilingual preschool setting in a city in the south of Sweden. The aim of the study was to highlight and to understand how children’s abilities to communicate with each other vary in different situations in a preschool setting. LÄS MER

 3. 3. Språkhandlingar i flerspråkiga elevers gruppsamtal en studie av identitetskonstruktion

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Sofia Svensson; Linnéuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; discourse acts; code-switching; multilingual; pupil; group discussion; Exchange Structure Model; social constructionism; identity; multimodality; språkhandlingar; kodväxling; flerspråkig; elev; gruppsamtal; Exchange Structure Model; socialkonstruktionism; multimodalitet; Swedish; Svenska språket Nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how multilingual fifth-grade pupils in Sweden construct their own and each other’s identities through verbal and non-verbal discourse acts, in group discussions of diary texts without a teacher present. The group discussions were audio and video recorded by the pupils themselves and transcribed by me as a researcher. LÄS MER

 4. 4. En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Anders Skans; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :Humanities Social Sciences; Didaktik; Flerspråkighet; Förskola; Interkulturalitet; Kontext;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera en flerspråkig förskolas didaktik, för att bidra med kunskap om de didaktiska frågorna i förhållande till uppdraget att arbeta interkulturellt. De frågor jag ställt är: • Vad är pedagogernas uppfattning om den egna förskolans innehåll och arbetssätt? • Hur framträder den didaktiska vad-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Hur framträder den didaktiska hur-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Kan man utläsa variationen i barnens bakgrunder i de didaktiska valen och i så fall hur? Studien är en fallstudie gjord på en flerspråkig förskola, där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 5. 5. Texter och skrivande i en internationaliserad affärsvärld flerspråkig textproduktion vid ett svenskt storföretag

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Kristina Jämtelid; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER