Sökning: "flanktransmission"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet flanktransmission.

  1. 1. Structural-acoustic vibrations in wooden assemblies: Experimental modal analysis and finite element modelling

    Detta är en avhandling från Växjö, Sweden : Linnaeus University Press

    Författare :Åsa Bolmsvik; Linnéuniversitetet.; [2013]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; wooden framed structure; light weight buildings; multi-storey; flanking transmission; junction; vibration distribution; impact noise; damping; elastomers; finite element analysis; experimental modal analysis; FRF; trästomme; träkonstruktion; träbyggnad; flervåningshus; EMA; FEM; flanktransmission; koppling; knutpunkt; vibrationsspridning; stomljud; stegljud; dämpning; elastomerer; finit elementmetod; experimentell modalanalys; accelerationsmätning; frekvensresponsfunktion; modalanalys;

    Sammanfattning : This doctoral thesis concerns flanking transmission in light weight, wooden multi-storey buildings within the low frequency, primarily 20-120 Hz. The overall aim is to investigate how the finite element method can contribute in the design phase to evaluate different junctions regarding flanking transmission. LÄS MER